Gospodarka przestrzenna - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Geoinżynierii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Gospodarka Przestrzenna

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie było posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (inżynierskich) na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów. Kryterium kwalifikacji był ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównywania do pełnej oceny, ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk technicznych i społecznych i umiejętności inżynierskich. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 90.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent uzyskuje niezbędna wiedzę i umiejętności z zakresu: organizacji procesów gospodarowania nieruchomościami, konceptualizacji i planowania zrównoważonego rozwoju, a także kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami w warunkach polaryzacji i konkurencyjności grup, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego. Absolwent ma kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne, rozumie uwarunkowania prawne i społeczne swojej działalności. Absolwent jest przygotowany do: zarządzania przestrzenią i rozwojem przestrzennym, w tym zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami; określania wartości praw do nieruchomości; opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu marketingu terytorialnego; prognozowania i symulowania różnych wariantów rozwoju przestrzennego w oparciu o wyspecjalizowane modele; pełnienia roli doradcy posiadającego kompetencje w kreowaniu współpracy publiczno-prywatnej, w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych oraz w zakresie współpracy regionalnej; opracowywania dokumentów planistycznych jednostek osiedleńczych oraz regionów; konstruowania wizji rozwoju i strategii transformacji jednostek przestrzennych; sporządzania programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów oraz ochroną i kształtowanie środowiska przyrodniczego; planowania rozwoju infrastruktury technicznej. Absolwent jest przygotowany do pracy w: jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach projektowych; przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie wyceny, inwestycji i nieruchomości; agencjach rozwoju; firmach konsultingowych i doradczych; firmach otoczenia biznesu; we własnej firmie z zakresu wyceny nieruchomości; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej oraz instytucjach i agencjach Unii Europejskiej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.
  Do uzyskania kwalifikacji II stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia.
  1) W kategorii wiedza, student:
  a. Ma podstawową wiedzę w zakresie systemowego opisu złożonych procesów, struktur i instytucji w gospodarce przestrzennej oraz w wycenie lub zarządzaniu nieruchomościami
  b. Ma podstawową wiedzę w zakresie kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego, w tym zagrożeń i ochrony jego poszczególnych komponentów oraz monitoringu środowiska
  c. Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie funkcjonowania gospodarki przestrzennej i polityki regionalnej w krajach Unii Europejskiej
  d. Zna systematykę, formę, treść i procedury tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów planistycznych
  e. Ma podstawową wiedzę w zakresie polityki regionalnej i planowania rozwoju miast z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań, celów i instrumentów realizacji
  f. Ma wiedzę w zakresie zarządzania przestrzenią w sektorze prywatnym i publicznym na potrzeby wyceny lub zarządzania nieruchomościami
  g. Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie przestrzennych, środowiskowych i finansowych skutków opracowań planistycznych w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią planistyczną
  h. Ma podstawową wiedzę w zakresie podatków i opłat za korzystanie z przestrzeni, w tym opłat za korzystanie ze środowiska i podatków i opłat związanych z posiadaniem i obrotem nieruchomościami
  i. Ma podstawową wiedzę w zakresie planowania, realizacji i skutków oddziaływania na przestrzeń infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym na obszarze gminy
  j. Ma wiedzę w zakresie gospodarowania zasobami nieruchomości, w tym gospodarki nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej i prawa spółdzielczego
  k. Ma wiedzę w zakresie podstaw budownictwa, w tym stosowanych technologii budowlanych, bezpieczeństwa użytkowego konstrukcji oraz przeglądów technicznych i remontów budynków i urządzeń
  l. Ma podstawową wiedzę w zakresie gospodarowania przestrzenią rolną, leśną i wodną, w tym gospodarowania gruntami rolnymi, leśnymi, zadrzewionymi i zakrzewionymi
  m. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, w tym podejść, metod i technik wyceny nieruchomości w Polsce oraz podstaw kosztorysowania robót budowlanych
  n. Ma podstawową wiedzę o źródłach informacji o nieruchomościach o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym oraz sposobach ich wykorzystania do wyceny lub zarządzania nieruchomościami
  o. Zna wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz systemowego modelowania struktur społecznych w gospodarce przestrzennej i gospodarce nieruchomościami
  p. Ma wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami gospodarczymi, w tym organizowania pracy złożonych zespołów, a także podstaw prawno-organizacyjnych wyceny lub zarządzania nieruchomościami
  q. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie struktur i instytucji społecznych biorących udział w procesach planowania przestrzennego w krajach Unii Europejskiej
  r. Ma wiedzę w zakresie marketingu terytorialnego, zna charakter produktu, a także techniki i działania marketingowe niezbędne do stymulowania rozwoju lokalnego oraz promocji miast i regionów
  s. Ma wiedzę w zakresie zarządzania ochroną środowiska w gminach i przedsiębiorstwach, w tym podstaw ekonomiki ochrony środowiska, organizacji systemu oraz metod zarządzania środowiskiem
  t. Ma podstawową wiedzę z zakresu wyceny przedsiębiorstw na potrzeby rzeczoznawstwa majątkowego, w tym zna rodzaje wartości przedsiębiorstw oraz cele, zasady i metody ich szacowania
  u. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie ekonomicznych podstaw rynku nieruchomości, w tym zasad i metod jego analizy na potrzeby wyceny lub zarządzania nieruchomościami
  v. Ma podstawową wiedzę w zakresie doradztwa majątkowego na rynku nieruchomości, w tym podstaw marketingu i psychologii oraz sztuki argumentacji i etykiety
  w. Ma wiedzę z prawa cywilnego, rzeczowego i administracyjnego oraz podstaw prawa rodzinnego i spadkowego zakresie niezbędnym do wyceny lub zarządzania nieruchomościami
  x. Ma podstawową wiedzę w zakresie zasad i procedur zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi oraz zasobami nieruchomościowymi różnych typów
  y. Ma podstawową wiedzę w zakresie zasad i metod planowania operacyjnego i strategicznego w zarządzaniu nieruchomościami, w tym zarządzania kosztami, sprawozdawczości i kontroli
  z. Ma wiedzę w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w tym zna prawa i obowiązki pośrednika, procedury oraz podstawy marketingu i komunikacji z klientami na rynku nieruchomości
  aa. Ma wiedzę w zakresie inwestowania na rynku nieruchomości, w tym podstaw ekonomii i matematyki finansowej, elementów finansów i bankowości oraz efektywności inwestowania w nieruchomości
  bb. Ma podstawową wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych, własności intelektualnej i zamówień publicznych oraz etykiety, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy
  2) W kategorii umiejętności, student:
  a. Potrafi stosować podstawowe narzędzia, metody badawcze i technologie informacyjne do opisu zjawisk i procesów w gospodarce przestrzennej i gospodarce nieruchomościami w ujęciu systemowym
  b. Potrafi opracowywać programy ochrony środowiska, w tym programować i wykonywać projekty rekultywacji gruntów oraz oceniać koszty i korzyści podejmowanych działań w tym zakresie
  c. Potrafi stosować podstawowe techniki legislacyjne wykorzystywane w planowaniu przestrzennym oraz sporządzać dokumentację inwestycyjną na potrzeby realizacji zagospodarowania przestrzennego
  d. Potrafi stosować złożone instrumenty analiz regionalnych, a także kształtować optymalną politykę regionalną w oparciu o wyniki analiz regionalnych
  e. Potrafi modelować zjawiska i procesy z zakresu zagospodarowania przestrzeni w odniesieniu do jednostek przestrzennych różnej wielkości i o różnym stopniu złożoności
  f. Potrafi formułować i rozwiązywać zadania w ramach zarządzania przestrzenią, w tym określać stopień wielofunkcyjności i wartość rynkową przestrzeni oraz programować jej zmiany
  g. Potrafi dokonywać oceny i waloryzacji środowiska przyrodniczego, określać jego zagrożenia i ograniczenia ochronne w planowaniu przestrzennym
  h. Potrafi sporządzać oceny oddziaływania opracowań planistycznych na środowisko oraz opracowywać prognozy skutków finansowych ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego
  i. Potrafi oceniać przestrzenne skutki budowy i eksploatacji sieci infrastruktury technicznej oraz określać należne odszkodowania dla właścicieli nieruchomości z tego tytułu
  j. Potrafi tworzyć plany i programy gospodarowania zasobami nieruchomości, w tym plany wykorzystania zasobów gminnych oraz plany gospodarcze w spółdzielniach mieszkaniowych
  k. Potrafi obliczać powierzchnię i kubaturę obiektów budowlanych, określać potrzeby konserwacyjne i remontowe budynków i lokali oraz opracowywać plany remontowo-modernizacyjne tych obiektów
  l. Posiada podstawowe umiejętności tworzenia planów zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, komercyjnymi i instytucjonalnymi
  m. Potrafi oceniać stan przestrzeni rolnej, leśnej i wodnej w świetle regulacji prawnych i istniejących źródeł informacji na potrzeby gospodarki przestrzennej i wyceny lub zarządzania nieruchomościami
  n. Posiada rozszerzone umiejętności określania wartości nieruchomości oraz kosztorysowania robót budowlanych na potrzeby wyceny lub zarządzania nieruchomościami
  o. Potrafi posługiwać się skutecznymi instrumentami ochrony przyrody w procesach planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz w zarządzaniu nieruchomościami
  p. Potrafi stosować zasady organizacji i zarządzania w gospodarce przestrzennej i zarządzaniu nieruchomościami, w tym sprawnie posługuje się normami prawnymi i standardami zawodowymi
  q. Sprawnie identyfikuje opracowania planistyczne i trafnie interpretuje treść zawartych w nich ustaleń w powiązaniu z przestrzenią
  r. Potrafi stosować podstawowe metody marketingowe w jednostkach terytorialnych i skali lokalnej, w tym techniki ustalania i kształtowania wizerunku miejsc oraz tworzenia i oceny projektów promocji miast
  s. Potrafi prawidłowo określać strukturę i kierunki rozwoju miast w aspekcie przestrzennym z uwzględnieniem kontekstu regionalnego
  t. Potrafi modelować złożone zjawiska i procesy społeczne zachodzące w przestrzeni planistycznej pozwalające na lepsze zrozumienie gospodarki przestrzennej jako działalności praktycznej
  u. Potrafi wykorzystywać badania operacyjne do rozwiązywania zadań w ramach zarządzania przestrzenią, w tym metody optymalizacyjne i teorię podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka
  v. Potrafi określać wielkości podatków i opłat związanych z przestrzenią, w tym podatki i opłaty z tytułu posiadania i obrotu nieruchomościami oraz identyfikować czynniki warunkujące ich występowanie i poziom
  w. Potrafi analizować, oceniać i prognozować zjawiska i procesy zachodzące na rynku nieruchomości z zastosowaniem wybranych metod ilościowych i jakościowych, w tym statystyki, ekonometrii i matematyki finansowej
  x. Posiada umiejętności świadczenia usług doradztwa majątkowego na rynku nieruchomości, w tym analizy finansowo-ekonomicznej nieruchomości oraz optymalizacji innych decyzji i działań inwestorów
  y. Potrafi prawidłowo interpretować i wykorzystywać akty prawne do rozwiązywania problemów z zakresu wyceny lub zarządzania nieruchomościami
  z. Posiada umiejętności w zakresie analizy stanu i określania wartości przedsiębiorstw w podejściu majątkowym, dochodowym, mieszanym i porównawczym na potrzeby rzeczoznawstwa majątkowego
  aa. Potrafi - na podstawie wyników badań marketingowych - dokonać segmentacji rynku nieruchomości, przygotować plan marketingowy i strategię sprzedaży nieruchomości
  bb. Posiada umiejętności analizy i oceny projektów inwestycyjnych na rynku nieruchomości z punktu widzenia opłacalności ekonomicznej z uwzględnieniem oceny ryzyka i analizy wrażliwości
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  a. rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
  b. Potrafi współdziałać i pracować w zespołach ludzkich zajmujących się przygotowaniem studiów i opracowań planistycznych oraz wyceną lub zarządzaniem nieruchomościami w różnych formach organizacyjnych
  c. Ma świadomość złożoności i interdyscyplinarności problematyki gospodarki przestrzennej i rozumie pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo
  d. Potrafi prawidłowo określić priorytety służące realizacji określonych zadań w zakresie gospodarki przestrzennej
  e. Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności z zakresu gospodarki przestrzennej z uwzględnieniem wymiaru interdyscyplinarnego, potrzeb praktyki zawodowej i zmian prawnych
  f. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga konflikty w obszarze gospodarki przestrzennej oraz dylematy w działalności zawodowej zarządcy nieruchomości lub rzeczoznawcy majątkowego
  g. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy przy rozwiązywaniu określonych zadań z zakresu gospodarki przestrzennej oraz wyceny lub zarządzania nieruchomościami
  h. Posiada umiejętność pozyskiwania i wykorzystywania wiedzy w języku obcym w wybranych zagadnieniach z zakresu gospodarki przestrzennej
  PRAKTYKI
  Program nie przewiduje praktyk.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem i programem studiów (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia projektowe). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Zakres studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. pozycja 826).

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Laboratorium z języka obcego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedsiębiorczość i zarządzanie projektami
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Kształtowanie i ochrona środowiska
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Teoria systemów
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Marketing terytorialny
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Modele w gospodarce przestrzennej
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Podstawy organizacji i zarządzania
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Polityka regionalna i rozwój miast
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Przedmiot do wyboru
1,5
Zarządzanie ochroną środowiska
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Zarządzanie przestrzenią
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego 2
3
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne w gospodarce przestrzennej
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Metody numeryczne przetwarzania danych
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Modelowanie przestrzeni miejskiej
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Opłaty za korzystanie z przestrzeni i środowiska
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Prawne uwarunkowania rozwoju przestrzeni lokalnej
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Projektowanie infrastruktur informacji przestrzennej
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Wizualizacja danych
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Praca dyplomowa w tym pracownia dyplomowa
20
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Geoinformacja w planowaniu przestrzennym
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Geokodowanie
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Geostatystyka
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Modelowanie przestrzeni wiejskiej
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Skutki opracowań planistycznych
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Ćwiczenia terenowe z zarządzania przestrzenią lokalną
1
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
30
SUMA
30,0