Gospodarka przestrzenna - studia pierwszego stopnia - inżynierskie niestacjonarne

Wydział Geoinżynierii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Gospodarka Przestrzenna

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie było posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (inżynierskich) na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów. Kryterium kwalifikacji był ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównywania do pełnej oceny, ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna trwają co najmniej 3,5 roku (7 semestrów) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk technicznych i społecznych i umiejętności inżynierskich. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 210.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego szczególnie w aspekcie ekonomicznym, przyrodniczym, społecznym i technicznym.
  Absolwent jest przygotowany do: kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego; opracowywania dokumentów planistycznych (planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych); opracowywania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych; opracowywania specjalistycznych inżynierskich analiz, planów i projektów transformacji przestrzennych z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form zagospodarowania; sporządzania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego; przygotowywania ofert inwestycyjnych; podejmowania lokalnych inicjatyw rozwoju i planowania rozwoju przestrzeni w nawiązaniu do posiadanych jej zasobów; uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju i opracowywaniu programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów; planowania rozwoju systemów infrastruktury technicznej i związanych z nimi obiektów; planowania systemów transportowych i związanych z nimi obiektów obsługi transportu; planowania rozwoju usług, w tym usług publicznych; uczestniczenia w działaniach mających na celu ochronę środowiska; współpracy przy sporządzaniu dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania na środowisko; przygotowywania – we współpracy ze specjalistami innych dziedzin – opracowań związanych z ochroną środowiska i planowaniem na obszarach objętych różnymi formami ochrony; udziału w procesie zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami; podejmowania współpracy regionalnej i współpracy z regionami europejskimi oraz współuczestniczenia w opracowywaniu programów rozwoju regionalnego; współuczestniczenia w opracowywaniu planów rozwoju euroregionów; doradztwa w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami; doradztwa w zakresie ustalania lokalizacji inwestycji oraz współpracy w opracowywaniu programów rewitalizacji; współpracy w opracowywaniu planów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych oraz stosowania podstawowych narzędzi programów Systemu Informacji Przestrzennej w analizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania przestrzenią.
  Absolwent jest przygotowany do pracy w: zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach projektowych; agencjach rozwoju; agencjach nieruchomości; firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu związanych z gospodarowaniem przestrzenią.
  Do uzyskania kwalifikacji I stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia.
  1) W kategorii wiedza, student:
  a. Ma wiedzę z zakresu macierzowego zapisu równań, rachunku wektorowego, podstaw analizy matematycznej, metod numerycznych w tym rozwiązywania równań liniowych, nieliniowych, krzywych i płaszczyzn
  b. Ma podstawową wiedzę w zakresie geografii, urbanistyki, architektury krajobrazu i budownictwa oraz inżynierii środowiska w nawiązaniu do planowania i inżynierii przestrzennej lub doradztwa majątkowego
  c. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej
  d. Ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu analizy systemów przestrzennych
  e. Ma podstawową wiedzę o trendach planistycznych, technicznych, ekonomicznych w odniesieniu do zarządzania i zagospodarowania przestrzennego
  f. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
  g. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej
  h. Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk przyrodniczych i społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk w szczególności nauk o Ziemi
  i. Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych w szczególności ich istotnych elementach prawnych, administracyjnych, ekonomicznych
  j. Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej
  k. Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych niezbędnych do prowadzenia analiz przestrzennych oraz pozwalających opisywać procesy i relacje zachodzące w strukturach społecznych i gospodarczych
  l. Ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
  m. Ma wiedzę o procesach zmian przestrzennych, ich przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach społecznych tych zmian
  n. Ma wiedzę na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów powiązań miedzy nimi i o ich historycznej ewolucji
  o. Ma podstawową wiedzę o cyklu życia obiektów inżynieryjnych, budowlanych i systemów technicznych
  p. Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynieryjnych z zakresu planowania i inżynierii przestrzennej lub doradztwa majątkowego i pośrednictwa
  q. Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności w zakresie inżynierii przestrzennej lub doradztwa majątkowego
  r. Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania przestrzenią, i prowadzenia działalności gospodarczej w obrębie gospodarki przestrzennej
  s. Zna typowe technologie inżynierskie w zakresie planowania, inżynierii przestrzennej, zarządzania przestrzenią i ochrony środowiska lub doradztwa majątkowego
  t. Ma wiedzę z zakresu prawdopodobieństwa, rozkładów prawdopodobieństwa, teorii estymacji, funkcji zmiennej losowej i jej rozkładu, testowania statystycznego, parametrycznego i nieparametrycznego, analizy regresji i korelacji oraz analizy wieloczynnikowej,
  u. Ma wiedzę podstawową z geodezji i kartografii, fotogrametrii i teledetekcji i geodezji satelitarnej
  2) W kategorii umiejętności, student:
  a. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie gospodarki przestrzennej; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
  b. Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
  c. Potrafi przygotować opracowanie pisemne w języku polskim lub języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla nauk związanych z kształtowaniem przestrzeni
  d. Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim lub języku obcym prezentację ustną i multimedialną dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu planowania i inżynierii przestrzennej lub doradztwa majątkowego
  e. Ma umiejętność samokształcenia się
  f. Ma umiejętności językowe w zakresie gospodarki przestrzennej, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  g. Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla inżynierii przestrzennej lub doradztwa majątkowego
  h. Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
  i. Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje i wizualizacje komputerowe dotyczące aktualnego stanu środowiska i zagospodarowania przestrzeni oraz potrafi analizować i interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski w zakresie modelowania przestrzeni
  j. Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu inżynierii przestrzennej lub doradztwa majątkowego, metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
  k. Potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty środowiskowe, ekonomiczne, społeczne i prawne w ujęciu systemowym
  l. Potrafi dokonać analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzeni, ochrony środowiska, wyceny nieruchomości i kosztorysowania
  m. Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu zagospodarowania terenu i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
  n. Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla planowania i zarządzania przestrzenią
  o. Potrafi ocenić przydatność podstawowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania zadań inżynierskich o charakterze praktycznym oraz wybrać i zastosować właściwe metody i narzędzia łagodzenia skutków konfliktów przestrzennych
  p. Potrafi - zgodnie z zasadami planowania i zagospodarowania przestrzennego - zaprojektować proste urządzenia, obiekty, systemy lub procesy używając właściwych metod, technik i narzędzi oraz zrealizować podstawowe projekty i koncepcje
  q. Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, prawne, ekonomiczne) w zakresie geografii, ekonomii oraz nauk technicznych
  r. Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów przestrzennych (społecznych, kulturowych, prawnych, gospodarczych) dla realizacji zadań gospodarki przestrzennej
  s. Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk przestrzennych (społecznych, kulturowych, prawnych, gospodarczych) dla realizacji zadań gospodarki przestrzennej
  t. Potrafi prognozować procesy i zjawiska przestrzenne (społeczne, kulturowe, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie zarządzania lub gospodarowania przestrzenią
  u. Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami, regułami i standardami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania konfliktów przestrzennych i środowiskowych
  v. Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
  w. Analizuje alternatywne rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie zmiany i rozstrzygnięcia
  x. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk przestrzennych w nawiązaniu do relacji społecznych
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  a. Rozumie potrzebę doskonalenia zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
  b. Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na przestrzeń i środowisko naturalne, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  c. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  d. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu kształtowania układów przestrzennych
  e. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
  f. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
  g. Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
  h. Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
  PRAKTYKI
  W czasie trwanie studiów studenci powinni odbyć 3 praktyki. Pierwsza z nich, trwająca około 40 godzin (1 tydzień), powinna dotyczyć środowiskowych aspektów gospodarki przestrzennej i obejmować zagadnienia z zakresu inwentaryzacji przyrodniczej wybranego obszaru z uwzględnieniem oceny stanu poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego i identyfikacji podstawowych zagrożeń dla tego środowiska. Druga praktyka, trwająca około 40 godzin (1 tydzień), powinna dotyczyć zagadnień projektowych. Studenci powinni odbyć ją w firmach sporządzających dokumenty i opracowania planistyczne lub w jednostkach samorządowych prowadzących prace o podobnym charakterze. Trzecia praktyka, trwająca około 80 godzin (2 tygodnie), powinna odbyć się w jednostkach samorządowych (gminnych, powiatowych albo wojewódzkich), a jej zakres powinien mieć związek z problematyką gospodarki przestrzennej.
  Program studiów dostosowano do specyfiki studiów niestacjonarnych. Zrealizowano 1638 godzin. Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent ma prawo ubiegać się o uprawnienia urbanistyczne, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne w gospodarce przestrzennej
3
II - Podstawowe
Fizyka
3
Geografia ekonomiczna
3
Geometria wykreślna z grafiką inżynierską
3
Matematyka
4
Prawoznawstwo
1
Rysunek techniczny i planistyczny
2,5
Socjologia
1
III - Kierunkowe
Podstawy geodezji i kartografii
6
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
29,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Fizyka
3
Rysunek techniczny i planistyczny
2
Statystyka
2
III - Kierunkowe
Ekonomika miast i regionów
3
Podstawy geodezji i kartografii
5
Przyrodnicze podstawy gospodarowania
3
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Moduł I
3
Moduł II
3,5
VI - Praktyka
Praktyka kierunkowa "Inwentaryzacja przyrodnicza wybranego obszaru" - 1 tydzień
2
VII - Inne
Etykieta
0,5
SUMA
29,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Metody obrazowe w gospodarce przestrzennej
4
Podstawy gospodarki przestrzennej
3
Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
3
Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
2
Strategia rozwoju gminy
2
Systemy informacji przestrzennej
3
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Moduł III
4
Moduł IV
2
Moduł V
2
Moduł VI
2,5
VII - Inne
Ergonomia
0,25
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Historia urbanistyki
1
III - Kierunkowe
Planowanie infrastruktury technicznej
5
Samorząd terytorialny
2
Systemy informacji przestrzennej
4
Zasady projektowania
3
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Moduł IX
4
Moduł VII
2
Moduł VIII
3
VI - Praktyka
Praktyka kierunkowa z "problematyki gospodarki przestrzennej"
4
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Podstawy przedsiębiorczości
0,5
II - Podstawowe
Podstawy ekonomii, bankowości i finansów
3
III - Kierunkowe
Gospodarka nieruchomościami
4,5
Planowanie przestrzenne
4,5
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Moduł X
2
Moduł XI
4
Moduł XII
4,5
Moduł XIII
2
Moduł XIV
2,5
Moduł XV
3
SUMA
30,5

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Planowanie przestrzenne
4,5
Projektowanie urbanistyczne
6
Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
4
Technologie satelitarne GNSS w gospodarce przestrzennej
4
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Moduł XVI
3,5
Moduł XVII
2,5
Moduł XVIII
2
VI - Praktyka
Praktyka kierunkowa "sporządzanie dokumentów i opracowań planistycznych"
3,5
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Budownictwo i kosztorysowanie
4
Praca dyplomowa
15
Projektowanie urbanistyczne
4
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Moduł XIX
3
Moduł XX
2
Moduł XXI
2
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
2
SUMA
32,0