Doradztwo na rynku nieruchomości - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Gospodarka Przestrzenna

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury” kryterium kwalifikacji stanowiło uzyskane miejsce w konkursie (rankingu) średniej ocen pomnożonych przez współczynnik 100,00 z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (matematyka lub geografia lub informatyka, fizyka lub chemia, język obcy nowożytny). Dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury” kryterium kwalifikacji stanowiło uzyskane miejsce w konkursie (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (język obcy nowożytny, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka, informatyka).
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna trwają co najmniej 3,5 roku (7 semestrów) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk technicznych i społecznych i umiejętności inżynierskich. Student realizuje łącznie 2520 godzin dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego oraz 120 godzin praktyk. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 210.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent specjalności doradztwo na rynku nieruchomości posiada interdyscyplinarną wiedzę w zakresie: gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, ekonomii, gospodarki nieruchomościami, prawa cywilnego, administracyjnego i upadłościowego, budownictwa, marketingu, socjologii i psychologii, rynku nieruchomości, inwestowania
  w nieruchomości i oceny efektywności projektów inwestycyjnych, wyceny nieruchomości oraz wiedzę o charakterze technicznym przy poszukiwaniu koncepcji rozwiązywania określonych problemów i przy potwierdzaniu słuszności posiadanej koncepcji inwestowania na rynkach nieruchomości lub rynkach alternatywnych. Absolwent jest przygotowany do: oceny i opracowywania analiz kształtowania przestrzennego środowiska, analiz planowania przestrzennego i gospodarczego, udzielania fachowych porad o wielkości ryzyka związanego z operacjami finansowymi, świadczenia usług polegających na wykrywaniu problemów organizacyjnych przedsiębiorstw i formułowaniu strategii ich rozwiązania, udzielania porad w zakresie inwestowania na rynku kapitałowym lub na rynkach alternatywnych, a także wykonywania ekspertyz w zakresie szeroko pojętej problematyki nieruchomościowej, dotyczącej m.in.: obrotu nieruchomościami, oddawania w najem, zarządzania i planowania rozwoju nieruchomości, inwestowania i finansowania inwestycji, ustalania lokalizacji inwestycji, analiz w zakresie optymalnego wykorzystania nieruchomości, wyceny i prognozowania wartości rynkowej i indywidualnej nieruchomości, gospodarowania i optymalnego wykorzystania nieruchomości w zasobach publicznych, doradzania w zakresie pozyskiwania środków na inwestycję w nieruchomości, w tym również z funduszy unijnych oraz współpracy w opracowywaniu programów rewitalizacji.
  Absolwent jest przygotowany do pracy w: zespołach przygotowujących opracowania
  i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach projektowych; agencjach rozwoju; agencjach nieruchomości; firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu związanych z gospodarowaniem przestrzenią.
  Absolwent specjalności jest dodatkowo przygotowany do opracowywania: oceny aktualnego stanu rynku i jego perspektyw rozwojowych, oceny aktualnego sposobu wykorzystania nieruchomości, oceny opłacalności przeprowadzenia remontu czy modernizacji nieruchomości w tym analizy strategii dla nieruchomości w procesie zarządzania, oceny ryzyka inwestowania w nieruchomości, optymalizacji portfela inwestycyjnego oraz doradztwa w zakresie źródeł finansowania inwestycji ze wskazaniem propozycji kapitału własnego i obcego.
  Absolwent posiada umiejętności posługiwania się podstawowymi metodami, narzędziami i programami pozwalającymi na prowadzanie analiz przestrzennych i ekonometrycznych w zakresie: systemów informacji przestrzennej, opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego, analiz określonego segmentu rynku, optymalnego sposobu wykorzystania nieruchomości, lokalizacji i możliwości lokalizacyjnych projektu inwestycyjnego, planów zagospodarowania przestrzennego, rozwoju obszarów i nieruchomości, oraz wpływu inwestycji na otoczenie, analizy kosztów i korzyści danego przedsięwzięcia inwestycyjnego i deweloperskiego.
  Absolwent studiów inżynierskich specjalności doradztwo na rynku nieruchomości powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.
  Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Do uzyskania kwalifikacji I stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia.
  1) W kategorii wiedza, student:
  a. Ma wiedzę z zakresu macierzowego zapisu równań, rachunku wektorowego, podstaw analizy matematycznej, metod numerycznych w tym rozwiązywania równań liniowych, nieliniowych, krzywych i płaszczyzn
  b. Ma podstawową wiedzę w zakresie geografii, urbanistyki, architektury krajobrazu i budownictwa oraz inżynierii środowiska w nawiązaniu do planowania i inżynierii przestrzennej lub doradztwa majątkowego
  c. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej
  d. Ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu analizy systemów przestrzennych
  e. Ma podstawową wiedzę o trendach planistycznych, technicznych, ekonomicznych w odniesieniu do zarządzania i zagospodarowania przestrzennego
  f. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
  g. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej
  h. Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk przyrodniczych i społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk w szczególności nauk o Ziemi
  i. Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych w szczególności ich istotnych elementach prawnych, administracyjnych, ekonomicznych
  j. Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej
  k. Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych niezbędnych do prowadzenia analiz przestrzennych oraz pozwalających opisywać procesy i relacje zachodzące w strukturach społecznych i gospodarczych
  l. Ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
  m. Ma wiedzę o procesach zmian przestrzennych, ich przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach społecznych tych zmian
  n. Ma wiedzę na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów powiązań miedzy nimi i o ich historycznej ewolucji
  o. Ma podstawową wiedzę o cyklu życia obiektów inżynieryjnych, budowlanych i systemów technicznych
  p. Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynieryjnych z zakresu planowania i inżynierii przestrzennej lub doradztwa majątkowego i pośrednictwa
  q. Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności w zakresie inżynierii przestrzennej lub doradztwa majątkowego
  r. Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania przestrzenią, i prowadzenia działalności gospodarczej w obrębie gospodarki przestrzennej
  s. Zna typowe technologie inżynierskie w zakresie planowania, inżynierii przestrzennej, zarządzania przestrzenią i ochrony środowiska lub doradztwa majątkowego
  t. Ma wiedzę z zakresu prawdopodobieństwa, rozkładów prawdopodobieństwa, teorii estymacji, funkcji zmiennej losowej i jej rozkładu, testowania statystycznego, parametrycznego i nieparametrycznego, analizy regresji i korelacji oraz analizy wieloczynnikowej,
  u. Ma wiedzę podstawową z geodezji i kartografii, fotogrametrii i teledetekcji i geodezji satelitarnej
  2) W kategorii umiejętności, student:
  a. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie gospodarki przestrzennej; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
  b. Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
  c. Potrafi przygotować opracowanie pisemne w języku polskim lub języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla nauk związanych z kształtowaniem przestrzeni
  d. Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim lub języku obcym prezentację ustną i multimedialną dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu planowania i inżynierii przestrzennej lub doradztwa majątkowego
  e. Ma umiejętność samokształcenia się
  f. Ma umiejętności językowe w zakresie gospodarki przestrzennej, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  g. Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla inżynierii przestrzennej lub doradztwa majątkowego
  h. Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
  i. Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje i wizualizacje komputerowe dotyczące aktualnego stanu środowiska i zagospodarowania przestrzeni oraz potrafi analizować i interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski w zakresie modelowania przestrzeni
  j. Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu inżynierii przestrzennej lub doradztwa majątkowego, metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
  k. Potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty środowiskowe, ekonomiczne, społeczne i prawne w ujęciu systemowym
  l. Potrafi dokonać analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzeni, ochrony środowiska, wyceny nieruchomości i kosztorysowania
  m. Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu zagospodarowania terenu i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
  n. Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla planowania i zarządzania przestrzenią
  o. Potrafi ocenić przydatność podstawowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania zadań inżynierskich o charakterze praktycznym oraz wybrać i zastosować właściwe metody i narzędzia łagodzenia skutków konfliktów przestrzennych
  p. Potrafi - zgodnie z zasadami planowania i zagospodarowania przestrzennego - zaprojektować proste urządzenia, obiekty, systemy lub procesy używając właściwych metod, technik i narzędzi oraz zrealizować podstawowe projekty i koncepcje
  q. Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, prawne, ekonomiczne) w zakresie geografii, ekonomii oraz nauk technicznych
  r. Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów przestrzennych (społecznych, kulturowych, prawnych, gospodarczych) dla realizacji zadań gospodarki przestrzennej
  s. Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk przestrzennych (społecznych, kulturowych, prawnych, gospodarczych) dla realizacji zadań gospodarki przestrzennej
  t. Potrafi prognozować procesy i zjawiska przestrzenne (społeczne, kulturowe, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie zarządzania lub gospodarowania przestrzenią
  u. Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami, regułami i standardami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania konfliktów przestrzennych i środowiskowych
  v. Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
  w. Analizuje alternatywne rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie zmiany i rozstrzygnięcia
  x. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk przestrzennych w nawiązaniu do relacji społecznych
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  a. Rozumie potrzebę doskonalenia zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
  b. Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na przestrzeń i środowisko naturalne, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  c. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  d. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu kształtowania układów przestrzennych
  e. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
  f. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
  g. Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
  h. Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
  PRAKTYKI
  Pierwsza z nich, trwająca około 60 godzin, powinna odbyć się w jednostkach samorządowych (gminnych, powiatowych albo wojewódzkich), a jej zakres powinien mieć związek z problematyką gospodarki przestrzennej. Druga praktyka, trwająca około 60 godzin powinna dotyczyć zagadnień projektowych. Studenci powinni odbyć ją w firmach sporządzających dokumenty i opracowania planistyczne lub w jednostkach samorządowych prowadzących prace o podobnym charakterze.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent ma prawo ubiegać się o uprawnienia urbanistyczne, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 3 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.).

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Podstawy przedsiębiorczości
0,5
II - Podstawowe
Historia urbanistyki
1
III - Kierunkowe
Budownictwo i kosztorysowanie
5
Planowanie infrastruktury technicznej
5
Projektowanie urbanistyczne
2,5
IV - Specjalnościowych
Marketing i psychologia rynku nieruchomości
2
Moduł VII
3,5
Moduł VIII
3,5
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
3,5
Rynek nieruchomości i metody analiz rynkowych
3,5
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Projektowanie urbanistyczne
2,5
Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
2
Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
3
IV - Specjalnościowych
Doradztwo na rynku nieruchomości
4
Moduł IX
2
Moduł X
2
Ocena efektywności inwestycji w nieruchomości
3
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
4,5
Wybrane zagadnienia z zarządzania nieruchomościami
2
Ćwiczenia terenowe z doradztwa i pośrednictwa
2
VI - Praktyka
Praktyka kierunkowa obejmująca zagadnienia projektowe
3
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Praca dyplomowa
15
IV - Specjalnościowych
Moduł XI
4
Moduł XII
4
Moduł XIII
3,5
Seminaria
0,5
System opodatkowania nieruchomości
3
SUMA
30,0