Doradztwo na rynku nieruchomości - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne

Wydział Geoinżynierii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Gospodarka Przestrzenna

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury” kryterium kwalifikacji stanowiło uzyskane miejsce w konkursie (rankingu) średniej ocen pomnożonych przez współczynnik 100,00 z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (matematyka lub geografia lub informatyka, fizyka lub chemia, język obcy nowożytny). Dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury” kryterium kwalifikacji stanowiło uzyskane miejsce w konkursie (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (język obcy nowożytny, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka, informatyka).
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna trwają co najmniej 3,5 roku (7 semestrów) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk technicznych i społecznych i umiejętności inżynierskich. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 210.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent specjalności doradztwo na rynku nieruchomości posiada interdyscyplinarną wiedzę w zakresie: gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, ekonomii, gospodarki nieruchomościami, prawa cywilnego, administracyjnego i upadłościowego, budownictwa, marketingu, socjologii i psychologii, rynku nieruchomości, inwestowania
  w nieruchomości i oceny efektywności projektów inwestycyjnych, wyceny nieruchomości oraz wiedzę o charakterze technicznym przy poszukiwaniu koncepcji rozwiązywania określonych problemów i przy potwierdzaniu słuszności posiadanej koncepcji inwestowania na rynkach nieruchomości lub rynkach alternatywnych. Absolwent jest przygotowany do: oceny i opracowywania analiz kształtowania przestrzennego środowiska, analiz planowania przestrzennego i gospodarczego, udzielania fachowych porad o wielkości ryzyka związanego z operacjami finansowymi, świadczenia usług polegających na wykrywaniu problemów organizacyjnych przedsiębiorstw i formułowaniu strategii ich rozwiązania, udzielania porad w zakresie inwestowania na rynku kapitałowym lub na rynkach alternatywnych, a także wykonywania ekspertyz w zakresie szeroko pojętej problematyki nieruchomościowej, dotyczącej m.in.: obrotu nieruchomościami, oddawania w najem, zarządzania i planowania rozwoju nieruchomości, inwestowania i finansowania inwestycji, ustalania lokalizacji inwestycji, analiz w zakresie optymalnego wykorzystania nieruchomości, wyceny i prognozowania wartości rynkowej i indywidualnej nieruchomości, gospodarowania i optymalnego wykorzystania nieruchomości w zasobach publicznych, doradzania w zakresie pozyskiwania środków na inwestycję w nieruchomości, w tym również z funduszy unijnych oraz współpracy w opracowywaniu programów rewitalizacji.
  Absolwent jest przygotowany do pracy w: zespołach przygotowujących opracowania
  i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach projektowych; agencjach rozwoju; agencjach nieruchomości; firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu związanych z gospodarowaniem przestrzenią.
  Absolwent specjalności jest dodatkowo przygotowany do opracowywania: oceny aktualnego stanu rynku i jego perspektyw rozwojowych, oceny aktualnego sposobu wykorzystania nieruchomości, oceny opłacalności przeprowadzenia remontu czy modernizacji nieruchomości w tym analizy strategii dla nieruchomości w procesie zarządzania, oceny ryzyka inwestowania w nieruchomości, optymalizacji portfela inwestycyjnego oraz doradztwa w zakresie źródeł finansowania inwestycji ze wskazaniem propozycji kapitału własnego i obcego.
  Absolwent posiada umiejętności posługiwania się podstawowymi metodami, narzędziami i programami pozwalającymi na prowadzanie analiz przestrzennych i ekonometrycznych w zakresie: systemów informacji przestrzennej, opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego, analiz określonego segmentu rynku, optymalnego sposobu wykorzystania nieruchomości, lokalizacji i możliwości lokalizacyjnych projektu inwestycyjnego, planów zagospodarowania przestrzennego, rozwoju obszarów i nieruchomości, oraz wpływu inwestycji na otoczenie, analizy kosztów i korzyści danego przedsięwzięcia inwestycyjnego i deweloperskiego.
  Absolwent studiów inżynierskich specjalności doradztwo na rynku nieruchomości powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.
  Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Do uzyskania kwalifikacji I stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia.
  1) W kategorii wiedza, student:
  a. Ma wiedzę z zakresu macierzowego zapisu równań, rachunku wektorowego, podstaw analizy matematycznej, metod numerycznych w tym rozwiązywania równań liniowych, nieliniowych, krzywych i płaszczyzn
  b. Ma podstawową wiedzę w zakresie geografii, urbanistyki, architektury krajobrazu i budownictwa oraz inżynierii środowiska w nawiązaniu do planowania i inżynierii przestrzennej lub doradztwa majątkowego
  c. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej
  d. Ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu analizy systemów przestrzennych
  e. Ma podstawową wiedzę o trendach planistycznych, technicznych, ekonomicznych w odniesieniu do zarządzania i zagospodarowania przestrzennego
  f. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
  g. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej
  h. Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk przyrodniczych i społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk w szczególności nauk o Ziemi
  i. Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych w szczególności ich istotnych elementach prawnych, administracyjnych, ekonomicznych
  j. Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej
  k. Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych niezbędnych do prowadzenia analiz przestrzennych oraz pozwalających opisywać procesy i relacje zachodzące w strukturach społecznych i gospodarczych
  l. Ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
  m. Ma wiedzę o procesach zmian przestrzennych, ich przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach społecznych tych zmian
  n. Ma wiedzę na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów powiązań miedzy nimi i o ich historycznej ewolucji
  o. Ma podstawową wiedzę o cyklu życia obiektów inżynieryjnych, budowlanych i systemów technicznych
  p. Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynieryjnych z zakresu planowania i inżynierii przestrzennej lub doradztwa majątkowego i pośrednictwa
  q. Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności w zakresie inżynierii przestrzennej lub doradztwa majątkowego
  r. Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania przestrzenią, i prowadzenia działalności gospodarczej w obrębie gospodarki przestrzennej
  s. Zna typowe technologie inżynierskie w zakresie planowania, inżynierii przestrzennej, zarządzania przestrzenią i ochrony środowiska lub doradztwa majątkowego
  t. Ma wiedzę z zakresu prawdopodobieństwa, rozkładów prawdopodobieństwa, teorii estymacji, funkcji zmiennej losowej i jej rozkładu, testowania statystycznego, parametrycznego i nieparametrycznego, analizy regresji i korelacji oraz analizy wieloczynnikowej,
  u. Ma wiedzę podstawową z geodezji i kartografii, fotogrametrii i teledetekcji i geodezji satelitarnej
  2) W kategorii umiejętności, student:
  a. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie gospodarki przestrzennej; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
  b. Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
  c. Potrafi przygotować opracowanie pisemne w języku polskim lub języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla nauk związanych z kształtowaniem przestrzeni
  d. Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim lub języku obcym prezentację ustną i multimedialną dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu planowania i inżynierii przestrzennej lub doradztwa majątkowego
  e. Ma umiejętność samokształcenia się
  f. Ma umiejętności językowe w zakresie gospodarki przestrzennej, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  g. Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla inżynierii przestrzennej lub doradztwa majątkowego
  h. Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
  i. Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje i wizualizacje komputerowe dotyczące aktualnego stanu środowiska i zagospodarowania przestrzeni oraz potrafi analizować i interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski w zakresie modelowania przestrzeni
  j. Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu inżynierii przestrzennej lub doradztwa majątkowego, metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
  k. Potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty środowiskowe, ekonomiczne, społeczne i prawne w ujęciu systemowym
  l. Potrafi dokonać analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzeni, ochrony środowiska, wyceny nieruchomości i kosztorysowania
  m. Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu zagospodarowania terenu i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
  n. Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla planowania i zarządzania przestrzenią
  o. Potrafi ocenić przydatność podstawowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania zadań inżynierskich o charakterze praktycznym oraz wybrać i zastosować właściwe metody i narzędzia łagodzenia skutków konfliktów przestrzennych
  p. Potrafi - zgodnie z zasadami planowania i zagospodarowania przestrzennego - zaprojektować proste urządzenia, obiekty, systemy lub procesy używając właściwych metod, technik i narzędzi oraz zrealizować podstawowe projekty i koncepcje
  q. Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, prawne, ekonomiczne) w zakresie geografii, ekonomii oraz nauk technicznych
  r. Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów przestrzennych (społecznych, kulturowych, prawnych, gospodarczych) dla realizacji zadań gospodarki przestrzennej
  s. Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk przestrzennych (społecznych, kulturowych, prawnych, gospodarczych) dla realizacji zadań gospodarki przestrzennej
  t. Potrafi prognozować procesy i zjawiska przestrzenne (społeczne, kulturowe, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie zarządzania lub gospodarowania przestrzenią
  u. Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami, regułami i standardami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania konfliktów przestrzennych i środowiskowych
  v. Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
  w. Analizuje alternatywne rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie zmiany i rozstrzygnięcia
  x. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk przestrzennych w nawiązaniu do relacji społecznych
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  a. Rozumie potrzebę doskonalenia zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
  b. Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na przestrzeń i środowisko naturalne, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  c. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  d. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu kształtowania układów przestrzennych
  e. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
  f. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
  g. Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
  h. Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
  PRAKTYKI
  Pierwsza z nich, trwająca około 60 godzin, powinna odbyć się w jednostkach samorządowych (gminnych, powiatowych albo wojewódzkich), a jej zakres powinien mieć związek z problematyką gospodarki przestrzennej. Druga praktyka, trwająca około 60 godzin powinna dotyczyć zagadnień projektowych. Studenci powinni odbyć ją w firmach sporządzających dokumenty i opracowania planistyczne lub w jednostkach samorządowych prowadzących prace o podobnym charakterze.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent ma prawo ubiegać się o uprawnienia urbanistyczne, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 3 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.).

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0