Podstawy organizacji i zarządzania

Fundamentals of Organization and Management

2017Z

Kod przedmiotu2814N2-POIZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Banaszyk P., Fimińska–Banaszyk R., Stańda A., 1999, Zasady zarządzania w przedsiębiorstwie", wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu , 2) Griffin R.W. , 2000, Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. PWN Warszawa, 3) Filar E., Skrzypek J., 1998, Biznes plan, wyd. Poltext Warszawa , 4) Kożuch, B. (red.), 1999, Wstęp do teorii zarządzania, wyd. NAUKA EDUKACJA, 5) Koźmiński A. K., W. Piotrowski (red.) 2002, Zarządzanie. Teoria i praktyka, wyd. PWN Warszawa, 6) Przybyła M. (red.) ,2003, Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej. wyd. AE we Wrocławiu, 7) Robbins S.P.,D.A. DeCenzo, 2002, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa, 8) Steinmann H., G. Schreyögg, 2001,Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem koncepcje, funkcje, przykłady. wyd. Politechniki Wrocławskiej. 9) Stoner A.F., Wankel Ch., 1994., Kierowanie, wyd. PWE Warszawa 10) Strategor, Zarządzanie firmą – strategie, struktury, decyzje, tożsamość. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2001.
Literatura uzupełniająca
Uwagi