Zarządzanie i rozwój nieruchomości - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Gospodarka Przestrzenna

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Laboratorium z języka obcego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedsiębiorczość i zarządzanie projektami
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Kształtowanie i ochrona środowiska
4,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Teoria systemów
2,5
III - Kierunkowe
Gospodarka przestrzenna Unii Europejskiej i techniki legislacyjne
1,5
Marketing terytorialny
2
Modele w gospodarce przestrzennej
3
Podstawy organizacji i zarządzania
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Polityka regionalna i rozwój miast
2
Zarządzanie ochroną środowiska
2
Zarządzanie przestrzenią
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego 2
3
ZAL-O
Wykład
45
Technologie informacyjne w gospodarce przestrzennej
2
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Efektywność inwestowania
2,5
Opłaty za korzystanie z przestrzeni
3
Organizacja i zarządzanie nieruchomościami
4,5
Teorie gospodarki przestrzennej
3
Zarządzanie nieruchomościami
3
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
2,5
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi
3
Ćwiczenia terenowe z zarządzania nieruchomościami
2,5
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Praca dyplomowa
20
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Doradztwo majątkowe
1
Gospodarka zasobami nieruchomości
1
Oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami
1,5
Podstawy budownictwa
1
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
0,5
Prawo cywilne i administracyjne
1
Rynek nieruchomości
1
Wycena nieruchomości
0,5
Zarządzanie nieruchomościami
2
Zarządzanie nieruchomościami niezurbanizowanymi
0,5
SUMA
30,0