Zarządzanie przestrzenią - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Gospodarka Przestrzenna

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie było posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (inżynierskich) na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów. Kryterium kwalifikacji był ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównywania do pełnej oceny, ramach określonego limitu miejsc.
    Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
    Studia drugiego stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk technicznych i społecznych i umiejętności inżynierskich. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 90.
    KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
    Absolwent uzyskuje niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu: doboru adekwatnego oprogramowania GIS, jego konfiguracji oraz umiejętności doboru oraz prowadzenia metod i technik analiz geoinformacyjnych do przedmiotu analiz. Uzyskuje wiedzę z zakresu prognozowania zjawisk przestrzennych oraz typowania lokalizacji różnorodnych zdarzeń przestrzennych, w tym zdarzeń kryzysowych.
    Absolwent ma kompetencje metodologiczne, analityczne, prognostyczne oraz edukacyjne.
    Absolwent jest przygotowany do: wykorzystywania oprogramowania GIS oraz innych programów komputerowych wykorzystywanych do prowadzenia analiz geoinformacyjnych oraz w procesach związanych z zarządzaniem przestrzenią. Potrafi czynnie uczestniczyć w procesie zarządzania przestrzenią i rozwojem przestrzennym, w tym zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami oraz w szczególności potrafi uczestniczyć w procesie zarządzania kryzysowego na etapie prognozowania, rejestracji przestrzennych zasięgów klęsk naturalnych i cywilizacyjnych oraz planowania działań naprawczych.
    Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; w państwowych agencjach zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością Kraju; pracowniach projektowych; przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, agencjach rozwoju; firmach konsultingowych i doradczych; firmach otoczenia biznesu; we własnej firmie analitycznej; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej oraz instytucjach i agencjach Unii Europejskiej.
    Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia i prowadzenia prac badawczych.
    Do uzyskania kwalifikacji II stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia.
    1) W kategorii wiedza, student:
    a. Ma podstawową wiedzę w zakresie systemowego opisu złożonych procesów, struktur i instytucji w gospodarce przestrzennej oraz w wycenie lub zarządzaniu nieruchomościami
    b. Ma podstawową wiedzę w zakresie kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego, w tym zagrożeń i ochrony jego poszczególnych komponentów oraz monitoringu środowiska
    c. Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie funkcjonowania gospodarki przestrzennej i polityki regionalnej w krajach Unii Europejskiej
    d. Zna systematykę, formę, treść i procedury tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów planistycznych
    e. Ma podstawową wiedzę w zakresie polityki regionalnej i planowania rozwoju miast z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań, celów i instrumentów realizacji
    f. Ma wiedzę w zakresie zarządzania przestrzenią w sektorze prywatnym i publicznym na potrzeby wyceny lub zarządzania nieruchomościami
    g. Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie przestrzennych, środowiskowych i finansowych skutków opracowań planistycznych w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią planistyczną
    h. Ma podstawową wiedzę w zakresie podatków i opłat za korzystanie z przestrzeni, w tym opłat za korzystanie ze środowiska i podatków i opłat związanych z posiadaniem i obrotem nieruchomościami
    i. Ma podstawową wiedzę w zakresie planowania, realizacji i skutków oddziaływania na przestrzeń infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym na obszarze gminy
    j. Ma wiedzę w zakresie gospodarowania zasobami nieruchomości, w tym gospodarki nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej i prawa spółdzielczego
    k. Ma wiedzę w zakresie podstaw budownictwa, w tym stosowanych technologii budowlanych, bezpieczeństwa użytkowego konstrukcji oraz przeglądów technicznych i remontów budynków i urządzeń
    l. Ma podstawową wiedzę w zakresie gospodarowania przestrzenią rolną, leśną i wodną, w tym gospodarowania gruntami rolnymi, leśnymi, zadrzewionymi i zakrzewionymi
    m. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, w tym podejść, metod i technik wyceny nieruchomości w Polsce oraz podstaw kosztorysowania robót budowlanych
    n. Ma podstawową wiedzę o źródłach informacji o nieruchomościach o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym oraz sposobach ich wykorzystania do wyceny lub zarządzania nieruchomościami
    o. Zna wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz systemowego modelowania struktur społecznych w gospodarce przestrzennej i gospodarce nieruchomościami
    p. Ma wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami gospodarczymi, w tym organizowania pracy złożonych zespołów, a także podstaw prawno-organizacyjnych wyceny lub zarządzania nieruchomościami
    q. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie struktur i instytucji społecznych biorących udział w procesach planowania przestrzennego w krajach Unii Europejskiej
    r. Ma wiedzę w zakresie marketingu terytorialnego, zna charakter produktu, a także techniki i działania marketingowe niezbędne do stymulowania rozwoju lokalnego oraz promocji miast i regionów
    s. Ma wiedzę w zakresie zarządzania ochroną środowiska w gminach i przedsiębiorstwach, w tym podstaw ekonomiki ochrony środowiska, organizacji systemu oraz metod zarządzania środowiskiem
    t. Ma podstawową wiedzę z zakresu wyceny przedsiębiorstw na potrzeby rzeczoznawstwa majątkowego, w tym zna rodzaje wartości przedsiębiorstw oraz cele, zasady i metody ich szacowania
    u. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie ekonomicznych podstaw rynku nieruchomości, w tym zasad i metod jego analizy na potrzeby wyceny lub zarządzania nieruchomościami
    v. Ma podstawową wiedzę w zakresie doradztwa majątkowego na rynku nieruchomości, w tym podstaw marketingu i psychologii oraz sztuki argumentacji i etykiety
    w. Ma wiedzę z prawa cywilnego, rzeczowego i administracyjnego oraz podstaw prawa rodzinnego i spadkowego zakresie niezbędnym do wyceny lub zarządzania nieruchomościami
    x. Ma podstawową wiedzę w zakresie zasad i procedur zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi oraz zasobami nieruchomościowymi różnych typów
    y. Ma podstawową wiedzę w zakresie zasad i metod planowania operacyjnego i strategicznego w zarządzaniu nieruchomościami, w tym zarządzania kosztami, sprawozdawczości i kontroli
    z. Ma wiedzę w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w tym zna prawa i obowiązki pośrednika, procedury oraz podstawy marketingu i komunikacji z klientami na rynku nieruchomości
    aa. Ma wiedzę w zakresie inwestowania na rynku nieruchomości, w tym podstaw ekonomii i matematyki finansowej, elementów finansów i bankowości oraz efektywności inwestowania w nieruchomości
    bb. Ma podstawową wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych, własności intelektualnej i zamówień publicznych oraz etykiety, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy
    2) W kategorii umiejętności, student:
    a. Potrafi stosować podstawowe narzędzia, metody badawcze i technologie informacyjne do opisu zjawisk i procesów w gospodarce przestrzennej i gospodarce nieruchomościami w ujęciu systemowym
    b. Potrafi opracowywać programy ochrony środowiska, w tym programować i wykonywać projekty rekultywacji gruntów oraz oceniać koszty i korzyści podejmowanych działań w tym zakresie
    c. Potrafi stosować podstawowe techniki legislacyjne wykorzystywane w planowaniu przestrzennym oraz sporządzać dokumentację inwestycyjną na potrzeby realizacji zagospodarowania przestrzennego
    d. Potrafi stosować złożone instrumenty analiz regionalnych, a także kształtować optymalną politykę regionalną w oparciu o wyniki analiz regionalnych
    e. Potrafi modelować zjawiska i procesy z zakresu zagospodarowania przestrzeni w odniesieniu do jednostek przestrzennych różnej wielkości i o różnym stopniu złożoności
    f. Potrafi formułować i rozwiązywać zadania w ramach zarządzania przestrzenią, w tym określać stopień wielofunkcyjności i wartość rynkową przestrzeni oraz programować jej zmiany
    g. Potrafi dokonywać oceny i waloryzacji środowiska przyrodniczego, określać jego zagrożenia i ograniczenia ochronne w planowaniu przestrzennym
    h. Potrafi sporządzać oceny oddziaływania opracowań planistycznych na środowisko oraz opracowywać prognozy skutków finansowych ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego
    i. Potrafi oceniać przestrzenne skutki budowy i eksploatacji sieci infrastruktury technicznej oraz określać należne odszkodowania dla właścicieli nieruchomości z tego tytułu
    j. Potrafi tworzyć plany i programy gospodarowania zasobami nieruchomości, w tym plany wykorzystania zasobów gminnych oraz plany gospodarcze w spółdzielniach mieszkaniowych
    k. Potrafi obliczać powierzchnię i kubaturę obiektów budowlanych, określać potrzeby konserwacyjne i remontowe budynków i lokali oraz opracowywać plany remontowo-modernizacyjne tych obiektów
    l. Posiada podstawowe umiejętności tworzenia planów zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, komercyjnymi i instytucjonalnymi
    m. Potrafi oceniać stan przestrzeni rolnej, leśnej i wodnej w świetle regulacji prawnych i istniejących źródeł informacji na potrzeby gospodarki przestrzennej i wyceny lub zarządzania nieruchomościami
    n. Posiada rozszerzone umiejętności określania wartości nieruchomości oraz kosztorysowania robót budowlanych na potrzeby wyceny lub zarządzania nieruchomościami
    o. Potrafi posługiwać się skutecznymi instrumentami ochrony przyrody w procesach planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz w zarządzaniu nieruchomościami
    p. Potrafi stosować zasady organizacji i zarządzania w gospodarce przestrzennej i zarządzaniu nieruchomościami, w tym sprawnie posługuje się normami prawnymi i standardami zawodowymi
    q. Sprawnie identyfikuje opracowania planistyczne i trafnie interpretuje treść zawartych w nich ustaleń w powiązaniu z przestrzenią
    r. Potrafi stosować podstawowe metody marketingowe w jednostkach terytorialnych i skali lokalnej, w tym techniki ustalania i kształtowania wizerunku miejsc oraz tworzenia i oceny projektów promocji miast
    s. Potrafi prawidłowo określać strukturę i kierunki rozwoju miast w aspekcie przestrzennym z uwzględnieniem kontekstu regionalnego
    t. Potrafi modelować złożone zjawiska i procesy społeczne zachodzące w przestrzeni planistycznej pozwalające na lepsze zrozumienie gospodarki przestrzennej jako działalności praktycznej
    u. Potrafi wykorzystywać badania operacyjne do rozwiązywania zadań w ramach zarządzania przestrzenią, w tym metody optymalizacyjne i teorię podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka
    v. Potrafi określać wielkości podatków i opłat związanych z przestrzenią, w tym podatki i opłaty z tytułu posiadania i obrotu nieruchomościami oraz identyfikować czynniki warunkujące ich występowanie i poziom
    w. Potrafi analizować, oceniać i prognozować zjawiska i procesy zachodzące na rynku nieruchomości z zastosowaniem wybranych metod ilościowych i jakościowych, w tym statystyki, ekonometrii i matematyki finansowej
    x. Posiada umiejętności świadczenia usług doradztwa majątkowego na rynku nieruchomości, w tym analizy finansowo-ekonomicznej nieruchomości oraz optymalizacji innych decyzji i działań inwestorów
    y. Potrafi prawidłowo interpretować i wykorzystywać akty prawne do rozwiązywania problemów z zakresu wyceny lub zarządzania nieruchomościami
    z. Posiada umiejętności w zakresie analizy stanu i określania wartości przedsiębiorstw w podejściu majątkowym, dochodowym, mieszanym i porównawczym na potrzeby rzeczoznawstwa majątkowego
    aa. Potrafi - na podstawie wyników badań marketingowych - dokonać segmentacji rynku nieruchomości, przygotować plan marketingowy i strategię sprzedaży nieruchomości
    bb. Posiada umiejętności analizy i oceny projektów inwestycyjnych na rynku nieruchomości z punktu widzenia opłacalności ekonomicznej z uwzględnieniem oceny ryzyka i analizy wrażliwości
    3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
    a. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
    b. Potrafi współdziałać i pracować w zespołach ludzkich zajmujących się przygotowaniem studiów i opracowań planistycznych oraz wyceną lub zarządzaniem nieruchomościami w różnych formach organizacyjnych
    c. Ma świadomość złożoności i interdyscyplinarności problematyki gospodarki przestrzennej i rozumie pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo
    d. Potrafi prawidłowo określić priorytety służące realizacji określonych zadań w zakresie gospodarki przestrzennej
    e. Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności z zakresu gospodarki przestrzennej z uwzględnieniem wymiaru interdyscyplinarnego, potrzeb praktyki zawodowej i zmian prawnych
    f. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga konflikty w obszarze gospodarki przestrzennej oraz dylematy w działalności zawodowej zarządcy nieruchomości lub rzeczoznawcy majątkowego
    g. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy przy rozwiązywaniu określonych zadań z zakresu gospodarki przestrzennej oraz wyceny lub zarządzania nieruchomościami
    h. Posiada umiejętność pozyskiwania i wykorzystywania wiedzy w języku obcym w wybranych zagadnieniach z zakresu gospodarki przestrzennej
    PRAKTYKI
    Program nie przewiduje praktyk zawodowych.
    Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem i programem studiów (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia projektowe). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Laboratorium z języka obcego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedsiębiorczość i zarządzanie projektami
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Kształtowanie i ochrona środowiska
4,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Teoria systemów
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Gospodarka przestrzenna Unii Europejskiej i techniki legislacyjne
1,5
Marketing terytorialny
2
Modele w gospodarce przestrzennej
3
Podstawy organizacji i zarządzania
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Polityka regionalna i rozwój miast
2
Zarządzanie ochroną środowiska
2
Zarządzanie przestrzenią
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego
3
ZAL-O
Wykład
45
Technologie informacyjne w gospodarce przestrzennej
2
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
IV - Specjalnościowych
Metody numeryczne przetwarzania danych
4
Moduł AiB I ZP
4
Moduł AiB II ZP
4,5
Moduł AiB III ZP
2,5
Projektowanie infrastruktur informacji przestrzennej
5
Wizualizacja danych
4
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Praca dyplomowa
20
IV - Specjalnościowych
Moduł AiB IV ZP
2
Moduł AiB IX ZP
2
Moduł AiB V ZP
1,5
Moduł AiB VI ZP
1,5
Moduł AiB VIII ZP
2
Ćwiczenia terenowe z kształtowania przestrzeni bezpiecznej
1
SUMA
30,0