Aktywizacja środowisk lokalnych

2023L

Kod przedmiotu16N1O-ASL
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawowe pojęcia: aktywizacja i animacja społeczna, lokalizm, regionalizm, centralizm, globalizm, "małe ojczyzny". Modele i strategie aktywizowania społeczności lokalnej. Dostosowanie programów aktywizacji do potrzeb i potencjału wybranych grup społecznych. Rewitalizacja i mobilizacja społeczna - programy samorządowe i działania organizacji pozarządowych.,ĆWICZENIA:Zasady organizowania społeczności lokalnych. Innowacje społeczne na rzecz rozwoju środowiska lokalnego. Zasady i metody animacji społeczno-kulturalnej. Aktywizacja społeczna a rozwiązywanie problemów społecznych. Aktywizacja różnych grup społecznych: mieszkańców wsi, seniorów, niepełnosprawnych, bezrobotnych, osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie. Przykłady programów i dobrych praktyk na rzecz aktywizowania społeczności lokalnych. Centra aktywności lokalnej - ich działanie i współpraca.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna, Warszawa, 2007 2) Mendel M. (red.), Animacja współpracy środowiskowej na wsi, Toruń, 2005 3) Lewenstein B. i in., Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiazywaniu problemow społęcznosci lokalnych, Warszawa, 2010 4) Żebrowski J. (red.), Animacja społęczno-wychowawcza i kulturalna w środowisku lokalnym, Gdańsk, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak