Etyka zawodowa

2023L

Kod przedmiotu16N1O-EZA
Punkty ECTS
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówtyka jako dział filozofii i jako samodzielna dyscyplina wiedzy – repetytorium. Zjawisko moralności. Składniki moralności: wartości, normy, czyny, sankcje i oceny. Ogólna charakterystyka problematyki moralnej. Aksjologiczna specyfika dobra. Teoria czy teorie moralności? Teoretyczny i praktyczny wymiar etyki. Wolność jako warunek kwalifikacji moralnej. Struktura aktu (czynu): intencje, działanie, konsekwencje. Główne spory teoretyczne w obszarze etyki normatywnej – etyka kodeksowa i „etyka bez kodeksów”, absolutyzm i relatywizm moralny. Wartości moralne i problem ich hierarchii. Znaczenie refleksji etycznej dla pedagogiki. Etyka ogólna a etyki szczegółowe. Etyka zawodowa jako odmiana etyki szczegółowej. O tak zwanych kompetencjach moralnych. Kontrowersje wokół zasadności wyodrębniania zagadnień etyki zawodowej. Realizacja wartości moralnych w i poprzez działalność zawodową. Odpowiedzialność moralna a odpowiedzialność zawodowa i prawna. Paradoks odpowiedzialności wychowawczej. Profesjonalizm jako wartość etyczna. Wychowywanie i kształcenie jako działalność o wysokim statusie moralnym. Deontologia zawodów pedagogicznych. Kodeksy etyki nauczyciela i pedagoga.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000 2) U. Schrade, Etyka. Główne systemy (Podręcznik dla uczniów szkół średnich), Wydawnictwo Unia-Press, 1992 3) D. Zając, Etyka zawodowa nauczycieli – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo UKW, 2011 4) K. Filutowska, Etyka zawodowa (podręcznik), Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2009 5) D. Obidniak, T. Sobierajski(red.), Etyka dla nauczycieli, Wydawnictwo ZNP, 2005 6) A. Malitowska, Etyka zawodowa. Kompetencje etyczne nauczycieli, t. 57-58, Czasopismo "Principia", 2013, s. 77-92
Literatura uzupełniająca
Uwagi