Historia wychowania i myśli pedagogicznej

2021Z

Kod przedmiotu16N1O-HWIMP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówHistoria wychowania i myśli pedagogicznej jako nauka, jej przedmiot badań oraz miejsce w systemie nauk społecznych. Wychowanie u ludów pierwotnych. Narodziny instytucji szkolnej w cywilizacjach Starożytnego Wschodu (źródła europejskiej kultury). Kształtowanie się myśli pedagogicznej i oświaty w średniowieczu – „renesans karoliński”, rozwój szkolnictwa kościelnego i początki uniwersytetów europejskich. Wpływ humanizmu i reformacji na rozwój myśli oraz praktyki pedagogicznej (J. Sturm, V. de Feltre, Szkoła Braci Wspólnego Życia, M. Luter, J. Kalwin). Idee oświatowe epoki Oświecenia oraz dorobek Komisji Edukacji Narodowej. Rozwój szkolnictwa europejskiego w XIX w. (J. H. Pestalozzi, A. Diesterweg, J. F. Herbart, H. Spencer, F. W. Humboldt). Prądy i kierunki w pedagogice przełomu XIX i XX w. - koncepcja Nowego Wychowania. Ideologia wychowawcza i szkolnictwo w Polsce międzywojennej. Szkolnictwo polskie podczas II wojny światowej. Kierunki przemian w szkolnictwie i wychowaniu w Polsce Ludowej.,ĆWICZENIA:Podstawy europejskich tradycji edukacyjnych – modele wychowania oraz myśl pedagogiczna starożytnej Grecji i Rzymu (Platon, Arystoteles, M. Kwintylian). Szkolnictwo kościelne w wiekach średnich i jego przedstawiciele (św. Benedykt z Nursji, Wincenty z Beauvais, św. Tomasz z Akwinu). Zachodnioeuropejska i polska myśl edukacyjna doby Odrodzenia, Reformacji, Kontrreformacji (szkolnictwo różnowiercze i jezuickie) (Erazm z Rotterdamu, J. L. Vives, T. Morus, A. F. Modrzewski, S. Marycjusz, S. Petrycy, E. Gliczner, M. Rej). Nowożytna myśl pedagogiczna w Europie w XVII i XVIII w. (J. A. Komeński, J. Locke, J.J. Rousseau). Przedstawiciele polskiej i europejskiej myśli pedagogicznej przełomu XIX i XX w. (B. F. Trentowski, E. Estkowski, J. Dietl, S. Staszic, T. Czacki, J. W. Dawid, J. Dewey, M. Montessori, G. Kerschenstainer, E. Durkheim, J. Korczak, M. Grzegorzewska).
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wołoszyn S. , Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. 1,2,3, wyd. Strzelec, 1995 2) Gąsiorowski A., Historia wychowania. Słownik biograficzny, wyd. WSP, 2002 3) Kot S., Historia wychowania, t. 1,2, Żak, 2010 4) Kurdybacha Ł. (red.), Historia wychowania, t. 1,2, PWN, 1967 5) Draus J, Terlecki R., Historia wychowania. Wiek XIX i XX,, t. 2, Kraków, 2009 6) Litak S., Historia wychowania. Do Wielkiej Rewolucji Francuskiej,, t. 1, WAM, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi.