Metodyka doradztwa zawodowego i poradnictwa zawodowego 1

2021L

Kod przedmiotu16N1O-MDZIPZ1
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawowa terminologia z zakresu metodyki doradztwa i poradnictwa zawodowego. Grupy osób korzystających z pomocy doradcy zawodowego. Zasady budowania warsztatu pracy doradcy zawodowego. Wybrane metody, techniki i narzędzia stosowane w pracy doradcy zawodowego Poradnictwo indywidualne i grupowe - zasady właściwej pracy. Kontrakt doradczy – rola i zasady tworzenia. Poradnictwo indywidualne. Wady i zalety poradnictwa indywidualnego. Metoda edukacyjna w pracy doradcy zawodowego. Kompetencje personalne i społeczne a rzeczywiste potrzeby rynku pracy.,ĆWICZENIA:Tworzenie kontraktu doradczego. Rozmowa doradcza jako kluczowa umiejętność doradcy zawodowego. Techniki prowadzenia rozmowy doradczej. Warunki i etapy rozmowy doradczej. Narzędzia skutecznej komunikacji. Wyznaczanie celów zawodowych z uwzględnieniem deficytów kompetencji - Indywidualny Plan Działania - zasady i funkcje.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Armstrong M, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków, 2005 2) Bańka A, Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, Print-B, 1995 3) Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych: wybór tekstów, PWN, 2004, s. 270-289 4) ., Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego, ., 2003-2020 5) M. Wolan-Nowakowska (red.), Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych – ku możliwościom przeciw ograniczeniom. , AKAPIT, 2009 6) Rafał-Łuniewska J., , Doradztwo zawodowe w szkole, ORE, 2017 7) Rosalska M., Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego, ., 2012 8) Rosalska M., Wawrzonek A., , Między szkołą a rynkiem pracy: doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych, ., 2012 9) Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M, Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, ., 2004 10) Kargulowa A., , Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki, PWN, 2009 11) Kargulowa A, O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu, PWN, 2005 12) Paszkowska-Rogacz A., , Doradztwo zawodowe w krajach Unii Europejskiej, ., 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi