Metodyka doradztwa zawodowego i poradnictwa zawodowego 2

2022Z

Kod przedmiotu16N1O-MDZIPZ2
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPotrzeby i oczekiwania osób bezrobotnych. Obszary rozwijane w trakcie grupowego doradztwa zawodowego. Charakterystyka grupy i procesu grupowego. Struktura grupy, normy grupowe, role grupowe, etapy rozwoju i działania grupy. Koncepcja uczenia się przez doświadczenie – rola cyklu Kolba w grupowym poradnictwie zawodowym. Metody pracy z grupą. Rola wzajemnego poznania i kontraktu psychologicznego. Etyka w pracy doradcy zawodowego.,ĆWICZENIA:Narzędzia skutecznej komunikacji. Umiejętność właściwej autoprezentacji i jej znaczenie w procesie komunikacji. Dokumenty aplikacyjne jako nieodłączny element w rozwoju kariery. Projektowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej. Scenariusze zajęć w realizacji doradztwa grupowego Adaptacja i tworzenie scenariuszy zajęć w poradnictwie grupowym. Wady i zalety poradnictwa grupowego. Sytuacje trudne w trakcie pracy z grupą, w tym trudni uczestnicy, interwencje trenerskie itp.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bańka A., Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, Print-B, 2005 2) Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, PWN, 2004, s. 270-289 3) Chmiel N, Psychologia pracy i organizacji, ., 2001 4) Czarnota-Bojarska J, Selekcja zawodowa. Przygotowanie, prowadzenie i podstawowe metody., PTP, 2009 5) ., Metody i narzędzia stosowane w Polsce przez doradców zawodowych w sektorze edukacji. Materiały poseminaryjne, , KOWEZiU, 2010 6) Paszkowska-Rogacz A, Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych – MŁOKOZZ, ., 2011 7) Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M, Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, ., 2004 8) Rafał-Łuniewska J., Doradztwo zawodowe w szkole. , ORE, 2017 9) Stańczyk I., , Doradztwo personalne i zawodowe, , ., 2013 10) Paluchowski W, Diagnoza psychologiczna. Proces-narzędzia-standardy, ., 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi