Psychologiczne aspekty zatrudnienia

2023Z

Kod przedmiotu16N1O-PAZ
Punkty ECTS
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówraca zawodowa i jej rola w życiu człowieka. Rola zarządzania zasobami ludzkimi w sferze aktywności zawodowej. Metodologiczne i merytoryczne zasady diagnostyki psychologicznej w psychologii organizacji i pracy. Gratyfikacja pracy (motywacja, satysfakcja, zaangażowanie, jakość pracy). Psychologiczne problemy wyboru zawodu, prognoza efektywności kadr. Predykatory powodzenia zawodowego. Aspekty psychologiczne badania pracy ludzkiej i przydatności zawodowej. Metody poszukiwania pracowników. Coaching i mentoring.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Amstrong M, Zarządzanie zasobami ludzkimi, , Dom wydawniczy ABC, 2001 2) Bańka A., Zawodoznawstwo, doradztwo, zawodowe, pośrednictwo pracy, (psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym, Print B, 1995 3) Dudek B., Waszkowska M., Mercz D., Hanke W., Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego, Wyd. IMP, 2004 4) Kozak A., Dojrzałość menedżerska, Difin, 2011 5) Nieckarz Z., Psychologia motywacji w organizacji, Difin, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi