Podstawy doradztwa zawodowego

2021L

Kod przedmiotu16N1O-PDZ
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówriada porady zawodowej (doradztwa zawodowe, poradnictwo zawodowe, orientacja zawodowa). Wybrane teorie rozwoju zawodowego i wyboru zawodu. Koncepcje poradnictwa zawodowego oraz style pracy doradców zawodowych. Etapy pracy doradczej. Formy doradztwa zawodowego (w tym formy pracy specyficzne dla zajęć szkolnych). System doradztwa zawodowego w Polsce – struktura, specyfika, podstawy prawne. ,ĆWICZENIA:Podmioty działalności doradczej (typy, cechy i kompetencje, w tym kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela doradcy zawodowego). Uwarunkowania procesu doradczego. Działalność doradcza w nowym systemie edukacji.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bańka A., Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, Print-B, 2003 2) Guichard J., Huteau M., Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego, Impuls, 2005 3) Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa, PWN, 2011 4) Łuczak M., Kotarba M. (red.), ABC poradnictwa zawodowego w szkole, ORE, 2008 5) Paszkowska-Rogacz A., Doradztwo zawodowe, Difin , 2009 6) Paszkowska-Rogacz A., Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych, KOWEZiU, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi