Podstawy prawa pracy w doradztwie zawodowym

2022L

Kod przedmiotu16N1O-PPPWDZ
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńDefinicja stosunku pracy; nawiązanie stosunku pracy; sposób i forma zawarcia umowy o pracę; treść umowy o pracę; wygaśnięcie stosunku pracy; skutki niezgodnego z prawem lub niezasadnego wypowiedzenia umowy o pracę; regulacja czasu pracy; dokształcanie i zmiana profesji w świetle prawa pracy.
Opis wykładówPojęcie prawa pracy i cechy charakterystyczne prawa pracy; zasady oraz funkcje prawa pracy; prawa i obowiązki stron stosunku pracy; rodzaje umów o pracę; ustanie stosunku pracy; powszechna i szczególna ochrona trwałości stosunku pracy; wypowiedzenie umowy o pracę i rozwiązanie umowy o pracę; urlopy pracownicze; odpowiedzialność pracownicza i zakaz konkurencji w prawie prac; rozstrzyganie sporów z zakresu prawa pracy.
Cel kształceniarozwijanie wiedzy prawnej i kształtowania umiejętności rozumienia prawa pracy w codziennym życiu oraz jej stosowanie w doradztwie zawodowym i personalnym, a także korelacji pomiędzy prawem pracy a zainteresowaniami stron/odbiorców/uczestników procesu doradztwa zawodowego i personalnego.
Literatura podstawowa1) baza ISAP, Kodeks pracy, https://sejm.gov.pl/, 2020 2) (red) Baran K.W., Kodeks pracy. Komentarz, t. 1-2, Wolters Kluwer, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi