Pedagogika pracy

2022Z

Kod przedmiotu16N1O-PPR
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówktualne i antycypowane problemy pedagogiki pracy; aspekty teoretyczne i metodologiczne badania pracy. Pedagogika pracy w kontekście wpływu pracy na człowieka oraz zachodzących procesów edukacyjnych, jak wychowanie, kształcenie i dokształcanie osób zarówno przygotowujących się do pracy, jak i pracujących zawodowo. Praca człowieka jako podstawowa kategoria pedagogiki pracy - interdyscyplinarny charakter wiedzy o pracy ludzkiej. Aksjologiczno-etyczne aspekty pracy człowieka - kryteria oceny jakości pracy. Wybrane teorie motywacji, a system motywacyjny pracowników w zakładzie pracy. Zarządzaniu kapitałem ludzkim: od koncepcji do zastosowań. Zagadnienia humanizacyjne, społeczne i edukacyjne człowieka w zakładzie pracy. Priorytety edukacji zawodowej – europejski kontekst kształcenia zawodowego. Kształtowanie kwalifikacji zawodowych w procesie edukacji zawodowej. Edukacja dorosłych w społeczeństwie wiedzy, jako warunek dochodzenia do profesjonalizmu w pracy. System orientacji, poradnictwa i doradztwa zawodowego w Polsce. Znaczenie doradztwa zawodowego i personalnego w rozwoju edukacyjno-zawodowym pracowników. Doradca zawodowy i personalny jako specjalista odpowiedzialny za kreowanie karier innych ludzi oraz za własne przygotowanie do pracy doradczej.,ĆWICZENIA:Pedagogika pracy jako subdyscyplina pedagogiczna. Pedagogika pracy wśród nauk humanistycznych i nauk o pracy. Praca człowieka jako źródło doświadczania wartości samego siebie. Kształcenie przedzawodowe i wychowanie przez pracę w środowisku edukacji szkolnej i pozaszkolnej. Edukacja zawodowa we współczesnej koncepcji szkoły średniej. Kwalifikacje i ich struktura w edukacji zawodowej. Standardy kwalifikacji zawodowych a oczekiwania pracodawców. Znaczenie edukacji zawodowej w kontekście nabywaniu kwalifikacji i kompetencji kluczowych poszukiwanych na rynku pracy. Idea uczenia się przez całe życie - globalny cel edukacji. Zakład pracy jako środowisko edukacji pracowników. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe jako sposób dochodzenia do mistrzostwa w zawodzie. Zjawiska dezorganizujące i patologiczne w zakładzie pracy. Przyczyny i skutki wypalenia zawodowego. Poradnictwo i doradztwo zawodowe oraz personalne w kreowaniu karier edukacyjno-zawodowych uczniów i pracowników. Pedagog pracy jako specjalista i realizator idei i zadań edukacyjnych i doradczych w środowisku pracy.
Cel kształceniaUkształtowanie umiejętności i kompetencji w zakresie rozumienia pedagogicznych aspektów relacji: człowiek-wychowanie-praca. Wyjaśnienie głównych kontekstów myślenia o pracy ludzkiej, jako wartości uniwersalnej. Uświadomienie wartości wykształcenia jako cechy statusu pracy zarobkowej oraz wpływu procesu globalizacji na kariery zawodowe ludzi. Ukształtowanie umiejętności podejmowania kształcenia i dokształcania zawodowego, jako sposobu nabywania kwalifikacji i kompetencji kluczowych niezbędnych w pracy doradcy zawodowego i personalnego. Uświadomienie potrzeby uczenia się przez całe życie w procesie edukacji ustawicznej. Ukształtowanie postawy szacunku do pracy innych ludzi, a także refleksyjnego stosunku do własnej pracy doradcy.
Literatura podstawowa1) Kwiatkowski S., Bogaj A., Baraniak B., Pedagogika pracy, Wydawnictwo Akademicki i Profesjonalne, Warszawa, 2007 2) Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz, 2005 3) Furmanek W., Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów , 2013 4) Gerlach R. (red.) , Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłości, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 2012 5) Gerlach R. (red.) , Pozaszkolna edukacja zawodowa wobec zmian cywilizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 2010 6) Sikora J. (red.) , Praca w perspektywie humanistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2009 7) Jan Paweł II, Encyklika „Laborem Exerces”. O pracy ludzkiej, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, Wrocław, 1995 8) Kargulowa A. , O teorii i praktyce poradnictwa, PWN, Warszawa , 2005 9) Chojnacki W. Balasiewicz A., Człowiek w nowoczesnej organizacji. Wybrane problemy doradztwa zawodowego i personalnego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń , 2005 10) Szajek St., System orientacji i poradnictwa zawodowego, PWN, Warszawa, 1989
Literatura uzupełniająca1) Baraniak B. (red.) , Człowiek w pedagogice pracy, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2012 2) Jeruszka U., Człowiek i zawód. Wybrane zagadnienia z pedagogiki pracy, Wydawnictwo Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa , 2010 3) Aleksander T. (red.), Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom, 2010 4) Baraniak B. (red.), Wartości w pedagogice pracy, Wydawnictwo Instytut Badań Edukacyjnych-Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa-Radom, 2008 5) Ratajczak Z., Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa, 2007 6) Kwiatkowski S. M., (red.), Edukacja ustawiczna. Wymiar teoretyczny i praktyczny, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, 2008 7) Maslach C., Leiter M.P., Prawda o wypaleniu zawodowym. Co robić ze stresem w organizacji, PWN, Warszawa , 2011 8) Stoner J. A. F., Wankel Ch., Kierowanie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001
Uwagi