Podstawy pedagogiki szkoły

2022Z

Kod przedmiotu16N1O-PPS
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPedagogika szkolna jako subdyscyplina pedagogiczna i podstawowe obszary jej zainteresowań. Znaczenie pozycji szkoły jako instytucji edukacyjnej, funkcje i cele edukacji szkolnej. Modele współczesnej szkoły. Alternatywne formy edukacji. Rola i miejsce szkoły w środowisku społecznym. Procesy uczenia się i nauczania w środowisku szkolnym. Uwarunkowania zaangażowania się w proces nauczania i uczenia się (perspektywa nauczyciela i ucznia). Podstawy prawne organizowania pracy szkoły (w tym zagadnienia prawa wewnątrzszkolnego). Podstawowe założenia pracy szkoły i warunki ich realizacji. Cele dydaktyczne i wychowawcze jako wyznaczniki koncepcji pracy szkoły. Zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej nauczyciela – obowiązki wychowawcy klasy, style kierowania klasą, animowanie życia społeczno-kulturalnego klasy, wspieranie samorządności i autonomii uczniów. Podstawowe metody pracy pedagogicznej w środowisku szkolnym. Osiągnięcia szkolne uczniów i metody ich pomiaru. Determinanty szkolnych i pozaszkolnych osiągnięć uczniowskich. Ocenianie szkolne – formy, zasady i funkcje. Ocenianie kształtujące w edukacji. Zasady, specyfika i metody dokonywania pomiaru efektywność pracy szkoły. Ewaluacja działań szkolnych.,ĆWICZENIA:Znaczenie, zasady i możliwości współpracy szkoły z rodziną ucznia i instytucjami. Modele, zasady i cechy komunikacji w szkole. Rozwiązywanie konfliktów w klasie i grupie wychowawczej. Tworzenie i wdrażanie programów edukacyjnych. Twórczość pedagogiczna - programy autorskie, eksperymenty i innowacje pedagogiczne. Nowatorstwo i innowacje pedagogiczne w przestrzeni szkolnej. Nowe technologie wykorzystywane w przestrzeni szkoły i ocena ich efektywności. Problem niepowodzeń szkolnych i ich uwarunkowań. Poczucie bezpieczeństwa podmiotów szkolnych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Gofron, M. Adamska-Staroń, Podstawy edukacji. Ciągłość i zmiana, , t. II, Kraków, 2009 2) I. Kopaczyńska, , Ocenianie szkolne wspierające rozwój ucznia, , Kraków, 2004 3) M. Mendel,, Nauczyciele i rodzice jako sprzymierzeńcy, , Gdańsk , 2008 4) J. Thompson, , Specjalne Potrzeby Edukacyjne Uczniów. Wskazówki Dla Nauczyciela, Warszawa, 2013 5) B. Niemierko, , Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, , Warszawa, 2007 6) K.J. Szmidt, Pedagogika twórczości, , Gdańsk, 2007 7) Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red), , Pedagogika. Podręcznik akademicki, , Warszawa , 2003 8) B. Łuczak, Niepowodzenia w nauce, , Poznań, 2000
Literatura uzupełniająca
UwagiBRAK