Pedeutologia z podstawami prawnymi pracy nauczycieli

2023Z

Kod przedmiotu16N1O-PZPPPN
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówprowadzenie w problematykę pedeutologiczną - geneza, istota i przedmiot pedeutologii. Teoretyczne podstawy kształcenia nauczycieli. Rozwój zawodowy nauczyciela i zasady jego projektowania (w tym awans zawodowy nauczyciela). Koncepcje kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Podstawy prawa oświatowego – Karta Nauczyciela, ewaluacja i nadzór pedagogiczny (m.in. bezpieczeństwo oraz ochrona zdrowia uczniów), zagrożenia osoby i zawodu nauczycielskiego - stres i wypalenie zawodowe oraz choroby związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela. Wybrane aspekty etyki zawodowej nauczyciela.,ĆWICZENIA:Wzór osobowy nauczyciela-wychowawcy. Warsztat pracy nauczyciela: a/ kompetencje komunikacyjne nauczyciela; b/e-komunikacja w szkole. Prawa i obowiązki nauczyciela wynikające z prawa oświatowego. Współpraca z nauczycielami oraz ze środowiskiem pozaszkolnym; Sytuacja społeczno-zawodowa nauczyciela w Polsce i wybranych krajach
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szempruch J.,, "Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne", , Wyd. Impuls,, 2013 2) Kwiatkowska H.,, "Pedeutologia", Wyd. Akademickie i Profesjonalne, 2008 3) Bednarska M., Musiał E., , "O nauczycielu. Podręcznik do pedeutologii", Oficyna Wydawnicza ATUT,, 2012 4) Kędzierska H.,, "Kariery zawodowe nauczyciela", wyd. A. Marszałek,, 2012 5) Pulińska U.,, "Doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół ogólnokształcących na Warmii i Mazurach w latach 1945-1989", Wyd. UWM,, 2005 6) Radziszewska M.,, "Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945-1956)", )", wyd. Oficyna Wydawnicza „Impuls";, 2010 7) -, Karta Nauczyciela z 26.I.1982 z późn. zm, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi