Rynek pracy

2023Z

Kod przedmiotu16N1O-RYP
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówDefinicja rynku pracy. Lokalny, regionalny i globalny rynek pracy. Omówienie różnic metodologicznych. Teoria kapitału ludzkiego. Przedstawienie badań Denisona, Beckera, Schultza. Współzależności występujące pomiędzy rynkiem pracy a edukacją. Społeczeństwo wiedzy - potrzeby edukacyjne gospodarki. Współczesne cechy siły roboczej. Dyskryminacja na rynku pracy. Bezrobocie Rodzaje i przyczyny bezrobocia. Koszty społeczne bezrobocia. Naturalna stopa bezrobocia. Bezrobocie w Polsce i świecie - analiza porównawcza. Formy ograniczania bezrobocia. Globalny rynek pracy Kogo dotyczy i jak się kształtuje? Zależności pomiędzy globalnym a regionalnym rynkiem pracy. Migracje zarobkowe "Drenaż mózgów" w dzisiejszym świecie. Przepływy międzyregionalne, migracja czasowa. ,ĆWICZENIA:Rynek pracy – wprowadzenie do problematyki. Rynek pracy jako kategoria ekonomiczna. Popyt na pracę i czynniki go determinujące. Podaż pracy i czynniki ją determinując. Swoboda przepływu osób oraz możliwości podejmowania zatrudnienia na obszarze Unii Europejskiej. Aktywna polityka rynku pracy. Instrumenty rynku pracy. Instytucje i usługi rynku pracy (w tym pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe). Programy rynku pracy. Absolwent na rynku pracy. Wyszukiwanie ofert pracy. Rozmowa kwalifikacyjna. Autoprezentacja. Dokumentacja dla pracodawcy
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bogacz-Wojtanowska E., Rymsza M, Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych,, ., 2009 2) ., www.rynekpracy.pl , ., . 3) ., www.psz.praca.gov.pl, ., . 4) Bogaj A., Kwiatkowski S.M. (red), , Szkoła a rynek pracy, ., 2006 5) Borkowski T., Marcinkowski A. (red.),, Socjologia bezrobocia, ., 1996 6) Kwiatkowski S.M. (red), Edukacja ustawiczna. Wymiar teoretyczny i praktyczny, ., 2008 7) Horodeński R., Sadowska-Snarska C. (red.),, Rynek pracy na progu XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, , ., 2003 8) Klaus M., , Osoby niepełnosprawne na rynku pracy, ., 2008 9) ., Kodeks pracy, ., . 10) Łuka M., Osoba ludzka a bezrobocie. Analiza filozoficzno – pedagogiczna, , ,, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi