Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 2

Diploma Seminar and Thesis 2

2023Z

Kod przedmiotu16N1O-SDIPD2
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPrzygotowanie części teoretycznej pracy. Zasady i normy etyczne w badaniach społecznych. Konstruowanie założeń metodologicznych badań własnych zgodnych z przyjętym modelem badawczym. Opracowanie rozdziału metodologicznego. Tworzenie koncepcji metodologicznej badań własnych. Formułowanie celu oraz przedmiotu badań, problemów badawczych i hipotez roboczych. Wybór i uzasadnienie metod, technik i narzędzi badawczych. Dobór próby badawczej, opis i uzasadnienie wyboru strategii badań oraz terenu badań.
Opis wykładów-
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, wskazania indywidualne promotorów, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi