Socjologia

2021Z

Kod przedmiotu16N1O-SOC
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWykłady obejmują wiedzę z zakresu głównych pojęć języka socjologii, twierdzeń i teorii socjologicznych wraz z metodologią badań socjologicznych. Omawia się rozwój dziedziny i specyfikę metod badawczych oraz koncepcje wybranych przedstawicieli, a także główne teorie wyjaśniające procesy i problemy społeczne. Prezentuje się socjologiczną koncepcję kultury i procesu socjalizacji. Zapoznaje się studentów z miejscem i rolą jednostki w społeczeństwie, jej osobowością społeczną. Przedstawia się zbiorowości społeczne, ich strukturę, typy i dynamikę. Omawia się kształtowanie więzi społecznej w tradycyjnych i współczesnych typach społeczeństw. Zwraca się uwagę na elementy efektywnej komunikacji społecznej. Prezentuje się właściwości i wymagania krajowego i zagranicznego rynku pracy.,ĆWICZENIA:1/Powstanie Socjologii, 2/Metodologia badań społecznych, 3/Grupy i zespoły 4/ Kulturowe uwarunkowania życia społecznego 5/Człowiek w środowisku społecznym
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Szacka , Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, 2003 2) P.Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa. , Wyd. Znak. Kraków, 2002 3) J.Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, PWN. Warszawa, 1970
Literatura uzupełniająca
Uwagi