Język obcy III

Foreign Language III

2022Z

Kod przedmiotu37-00-30-III
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnezaliczenie semestru III
Opis ćwiczeńWprowadzenie i wyćwiczenie materiału leksykalno-gramatycznego z zakresu następujących tematów: miejsce zamieszkania (wady, zalety), ogłoszenia i poradniki, miasta kiedyś i dziś, stolice kulturalne Europy, prasa i telewizja, biografie znanych artystów, nowoczesne technologie, wiek (wady, zalety); gramatyka: formy czasowe, pytania bezpośrednie i pośrednie, odmiana zaimków osobowych, zdania względne, czasowniki modalne; doskonalenie wszystkich sprawności językowych, struktur, form gramatycznych i konstrukcji językowych poprzez pracę z obcojęzycznymi tekstami i dokumentami dotyczącymi zagadnień związanych z życiem codziennym oraz kierunkiem studiów; zapoznanie z obyczajami i kulturą krajów danego obszaru językowego w celu nie tylko poszerzania wiedzy i ćwiczenia odpowiednich nawyków językowych, ale też rozwijania ciekawości, otwartości i tolerancji; prezentowanie rozmaitych metod uczenia się, zachęcanie do samooceny, samodzielnego poszukiwania prawidłowości językowych i formułowania reguł; różnorodność form pracy (indywidualna, w parach, w grupach) i typów zadań pozwalających na uwzględnienie w procesie nauczania indywidualnych uzdolnień i cech charakteru studentów
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaKształtowanie i rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie tekstu słuchanego, czytanego, mówienie, pisanie), zgodnie z tabelą wymagań ESOKJ, pozwalających studentom na posługiwanie się językiem obcym na poziomie docelowo B2 w zakresie tematycznym dotyczącym zarówno życia codziennego jak i wybranych elementów życia zawodowego, tj. - rozumienie znaczenia głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych im spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, uczelni, czasu wolnego itd.; - radzenie sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem; - tworzenie prostych, spójnych wypowiedzi na tematy, które są znane studentom lub ich interesują; - opisywanie doświadczeń, wydarzeń, marzeń, nadziei i aspiracji, z podaniem krótkiego uzasadnienia, opinii i poglądów, wprowadzenie i wyćwiczenie podstawowej terminologii specjalistycznej z zakresu danego kierunku studiów
Literatura podstawowa1) Antonia Clare, Frances Eales, Steve Oakes, JJ Wilson, Speakout B2 , Pearson, 2015 2) Funk, Hermann; Kuhn, Christina; i in., studio [express], Cornelsen, 2017 3) Agnieszka Ślęzak, Olga Tokarczyk, Rosyjski dla średnio zaawansowanych, Edgard, 2012 4) Corpas, Jaime ; Garmendia, Augustin; Soriano, Carmen , Aula Internacional 2, LektorKlett, 2015
Literatura uzupełniająca1) , , , 2) , , , 3) , , , 4) , , , 5) , , , 6) , , , 7) , , , 8) , , , 9) , , , 10) , , , 11) , , , 12) , , , 13) , , , 14) , , , 15) , , , 16) , , , 17) , , , 18) , , , 19) , , , 20) , , , 21) , , , 22) , , , 23) , , , 24) , , , 25) , , , 26) , , , 27) , , , 28) , , , 29) , , , 30) , , , 31) , , , 32) , , , 33) , , , 34) , , , 35) , , , 36) , , , 37) , , , 38) , , , 39) , , , 40) , , , 41) , , , 42) , , , 43) , , , 44) , , , 45) , , , 46) , , , 47) , , , 48) , , , 49) , , , 50) , , , 51) , , , 52) , , , 53) , , , 54) , , , 55) , , , 56) , , , 57) , , , 58) , , , 59) , , , 60) , , , 61) , , , 62) , , , 63) , , , 64) , , , 65) , , , 66) , , , 67) , , , 68) , , , 69) , , , 70) , , , 71) , , , 72) , , ,
Uwagibrak