Metodyka pracy z rodziną

Methodology of work with a family

2020Z

Kod przedmiotu1916N1-METPZR2
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającewprowadzenie do wiedzy o rodzinie
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń1. Rodzina jako środowisko wychowawcze. 2. Specyfika pracy z rodziną. 3. Rodzina w kryzysie w kontekście działań pomocowych: a. Etapy metodycznego działania asystenta rodziny. Jak praktycznie planować i realizować pracę z rodziną? b. Plan pracy z rodziną – główne narzędzie asystenta. c. Jak formułować czytelną diagnozę? d. Zasady formułowania celów w planach pracy. e. Zasady planowania działań. f. Ocena okresowa i zasady jej formułowania. 4. Przygotowywanie diagnozy i planu pracy z rodziną. 5. Przygotowywanie diagnozy i planu pracy z rodziną. 6. Różnorodne typy rodzin i specyfika pracy z tymi rodzinami: a. Rodzina zrekonstruowana b. Rodzina adopcyjna c. Rodzina zastępcza d. Rodzina przemocowa 7. Podsumowanie zajęć. Zaliczenie.
Opis wykładów1. Rodzina jako podstawowe środowisko opiekuńczo – wychowawcze. 2. Role i funkcje rodziny współczesnej. 3. Standard pracy socjalnej z rodziną i dziećmi: Misja, cele i strategie pracy socjalnej z rodzinami z dziećmi. 4. Standard pracy socjalnej z rodziną i dziećmi: Specyficzne działania pracownika socjalnego, dotyczące pracy socjalnej z rodziną z dziećmi. 5. Wybrane metody , techniki i narzędzia diagnozy środowiska rodzinnego.
Cel kształceniaKształtowanie pedagogicznej świadomości studentów odnośnie zmian cywilizacyjnych oddziaływujących na współczesną rodzinę, jej zmieniającą się strukturę, typy, modele i funkcje. Rozumienie rodziny jako pierwotnego środowiska rozwoju dziecka, jako grupy, instytucji, sytemu. Rozumienie konieczności wspierania rodziny tracącej wydolność wychowawczą, przeżywającej kryzysy, dysfunkcyjnej.
Literatura podstawowa1) Krasiejko I., Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna. Pedagogika. Praca Socjalna. Terapia, , Warszawa, 2019 2) II. Janicka I., Liberska H., Psychologia rodziny, Warszawa, 2014 3) III. Domaradzki P., Krzyszkowski J., Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej. Ujęcie praktyczne,, Łódź, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak