Teoretyczne podstawy kształcenia

Theoretical Bases of Education

2019L

Kod przedmiotu1916N1-TEORPOK
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePsychologia ogólna, Teoretyczne podstawy wychowania
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu teorii wychowania i psychologii, w tym umiejętność operowania pojęciami. Elementarna wiedza o procesach i właściwościach psychicznych
Opis ćwiczeńDydaktyka jako nauka – podstawowe pojęcia. Historia rozwoju dydaktyki (systemy dydaktyczne). Taksonomiczne ujęcie celów kształcenia. Treści kształcenia – teoria, zasady i kryteria. Zasady i metody kształcenia.
Opis wykładówDydaktyka ogólna jako subdyscyplina pedagogiczna. Główne nurty myślenia o szkolnej edukacji i szkole. Cele kształcenia ogólnego. Proces nauczania - uczenia się w szkole. Formy organizacyjne uczenia się. Środki dydaktyczne. Zasady i metody dydaktyczne. Kontrola i ocena wyników kształcenia. Poznawanie uczniów i motywowanie ich do nauki. Klasa szkolna i kierowanie nią. Szkoła i jej program. System szkolny.
Cel kształceniaCelem zajęć jest wyposażenie studenta w wiedzę o istocie kształcenia oraz o strukturach systemu dydaktycznego i jego podstawowych założeniach. Student nabędzie umiejętności organizacji zajęć dydaktycznych. Rozwinie zdolności poznawcze niezbędne w trakcie analizy sytuacji edukacyjnych.
Literatura podstawowa1) Bereźnicki F., , Dydaktyka. Wybrane zagadnienia, ZAPOL, 2007 2) Bereźnicki F., , Dydaktyka kształcenia ogólnego, IMPULS, 2004 3) Bereźnicki F., Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli, IMPULS, 2015 4) Kupisiewicz Cz., , Dydaktyka ogólna, Graf Punkt,, 2002 5) Kupisiewicz Cz.,, Podstawy dydaktyki, WSiP, 2006 6) Okoń W. , , Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie "ŻAK"., 2011
Literatura uzupełniająca1) Hermin M., wyd. CEO, Jak motywować uczniów do nauki, 2008r., tom 2) Konarzewski K. (red.), wyd. PWN, Sztuka nauczania. Szkoła, 2008r., tom 3) Bąbel P., Wiśniak M., wyd. GWP, 12 zasad skutecznej edukacji czyli jak uczyć żeby nauczyć, 2015r., tom 4) Petlak E., wyd. Petrus, Innowacje w nauczaniu szkolnym, 2017r., tom 5) Mazurkiewicz G., wyd. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Ucząca się szkoła. Od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty, 2015r., tom 6) Cohen L.,Manion L., Morrison K., wyd. Zyska i S-ka, Wprowadzenie do nauczania, 2003r., tom 7) Kupisiewicz Cz., wyd. IMPULS, Dydaktyka. Podręcznik częściowo programowany, 2013r., tom
Uwagi.