Warsztat pracy pedagoga

2020L

Kod przedmiotu1916N1-WPP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńZadania pedagoga szkolnego – rola pedagoga we współczesnej szkole. Aspekty materialne warsztatu pracy pedagoga, organizacja miejsca pracy pedagoga. Dokumentacja pracy pedagoga. Warsztat metodyczny, poradniczy, diagnostyczny, terapeutyczny pedagoga. Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowane w szkole skierowane do rodziców, uczniów, nauczycieli. Współpraca między pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami. Współpraca między pedagogiem szkolnym i uczniami ( pomoc psychologiczno – pedagogiczna , wspieranie samorządności uczniowskiej, aktywności społecznej, podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnych). Współpraca między nauczycielami, rodzicami a uczniami, nowe modele partycypacji społecznej w szkole. Współpraca pedagoga szkolnego ze środowiskiem lokalnym, z instytucjami i organizacjami, które służą pomocą dziecku i rodzinie, sądem rodzinnym, policją, z wszelkimi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, profilaktyczno-leczniczymi i resocjalizacyjnymi
Opis wykładówBrak
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studenta z warsztatem pracy pedagoga szkolnego, narzędziami potrzebnymi w diagnozowaniu trudności dydaktyczno-wychowawczych, praca z rodzicami uczniów, wychowanków, nauczycielami i innymi podmiotami biorącymi udział w procesie wychowania.
Literatura podstawowa1) Sałasiński M., Badziukiewicz , Vademecum pedagoga szkolnego, Warszawa, 2003 2) Grajewska G., Doliński A, Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga : scenariusze zajęć wychowawczych, Zielona Góra, 2002 3) Jundziłł I., Rola zawodowa pedagoga szkolnego, Warszawa, 1980 4) Misiołek K., (red.), Trójpodmiotowość w praktyce edukacyjnej szkoły zreformowanej, Mysłowice, 2002
Literatura uzupełniająca1) Mendel M, Edukacja społeczna. Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w perspektywie amerykańskiej, Toruń , 2001 2) MEN, Wspierać i być wspieranym. Wspomaganie szkół i placówek przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w wychowaniu i profilaktyce, Warszawa , 2007 3) Bednarska E, Mój warsztat pracy jako pedagoga - terapeuty , Szkoła Specjalna. - 2001, nr 1, 20012 4) Adamus B, Z doświadczeń pedagoga szkolnego, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000 nr. 6, 2000
UwagiBrak