Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej

Selected issues in resocjalization pedagogy

2020L

Kod przedmiotu1916N1-WZPR
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepedagogika specjalna
Wymagania wstępneznajomość elementarnych pojęć stanowiących podstawę teoretyczną pedagogiki specjalnej oraz resocjalizacyjnej
Opis ćwiczeń1. Etapy i typologia nieprzystosowania społecznego. Analiza przebiegu procesu wykolejenia społecznego wg koncepcji Cz. Czapówa; typologia nieprzystosowania społecznego ze względu na trzy różne czynniki etiologiczne zjawiska Cz. Czapówa oraz typologia wg C.E. Sullivana i M.Q. Granta. 2. Charakterystyka głównych objawów nieprzystosowania społecznego: nieposłuszeństwo, kłamstwo, bunt, agresja antyspołeczna, zaburzenia koncentracji uwagi, wagary, ucieczki z domu, uzależnienia (alkoholizm i narkomania), działalność przestępcza; przyczyny powstawania, charakterystyka, zapobieganie. 3. Analiza przebiegu procesu resocjalizacji. Charakterystyka czterech etapów procesu oddziaływania resocjalizacyjnego. 4. Zasady obowiązujące w procesie resocjalizacji. Niekonwencjonalność zasad w oddziaływaniu wychowawczym na niedostosowanych społecznie; charakterystyka oraz omówienie zasad oddziaływań obowiązujących w procesie resocjalizacji niedostosowanych społecznie – typologia wg Cz. Czapówa i O. Lipkowskiego 5. Resocjalizacja nieletnich w placówkach zamkniętych (zakład poprawczy i schronisko dla nieletnich). Specyfika i charakter zakładu poprawczego; kryteria kierowania do placówki; rodzaje i typy zakładów poprawczych; zadania zakładu; organizacja i zasady pobytu nieletniego w zakładzie; środki i metody wychowawcze stosowane w zakładzie. Zasady umieszczania nieletnich w schroniskach; podział schronisk dla nieletnich (zwykłe i interwencyjne); prawa i obowiązki wychowanka przebywającego w schronisku; realizacja zadań wychowawczych i dydaktycznych w schronisku; funkcja diagnostyczna schroniska. 6. Resocjalizacja w środowisku otwartym. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy; zadania i rola kuratora sądowego dla nieletnich; działalność profilaktyczno-wychowawcza pedagoga szkolnego; kurator oraz kuratorski ośrodek pracy z młodzieżą jako jedna z podstawowych instytucji resocjalizacyjnych o charakterze otwartym; ogniska wychowawcze; przykładowe środowiskowe programy pedagogiczne . 7. Instytucjonalna resocjalizacja osób dorosłych. Zakład karny jako instytucja resocjalizacyjna. Problemy wychowawcze instytucji więziennej. Czynniki zakłócające przebieg procesu resocjalizacji w zakładach karnych.
Opis wykładów1. Współczesna działalność resocjalizująca. 2. Współczesna pedagogika resocjalizacyjna. 3. Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży. 4. Ewolucja metod oraz zasad wychowania resocjalizującego 5. Podstawy diagnostyki w resocjalizacji. 6. Prakseologiczne zasady projektowania systemów resocjalizacji. 7. Przemiany w polskim systemie penitencjarnym 7. Opieka nad osobami nieprzystosowanymi w Polsce. Trzy płaszczyzny socjalizacji reedukacyjnej na których realizowana jest opieka intencjonalna: profilaktyka dewiacji społecznych, resocjalizacja niedostosowanych społecznie; opieka postpenitencjarna
Cel kształceniaCelem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu teorii i praktyki pedagogiki resocjalizacyjnej, jej źródeł historycznych oraz rozwiązań współczesnych, uwzględniających zarówno oddziaływania instytucjonalne, jak i wolnościowe. Dostarczenie studentom wiedzy, odwołującej się do kluczowych założeń współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej, wydaje się niezbędne w obliczu rozprzestrzeniania się zjawiska niedostosowania społecznego, przestępczości.
Literatura podstawowa1) Pytka L., Urban B, Resocjalizacja, t. I, II, PWN, 2005 2) Bielicki E., Z problematyki resocjalizacyjnej. Patologie społeczne. Patologia społeczna. Patologia indywidualna. Etiologia kryminalna. Kara, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, 2005, s. 225 3) Borowski R., Wysocki D., , Instytucje wychowania resocjalizacyjnego, Wydawnictwo Naukowe Novum, 2001 4) Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna, Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa, 2005
Literatura uzupełniająca1) Machel H,, wyd. Oficyna Wydawnicza Impuls, Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej-casus polski, 2007r., tom 2) Urban B. Stanik J., wyd. PWN, Resocjalizacja, 2007r., tom 3) Konopczyński M., Nowak B. M., wyd. Wydawnictwo PEDAGOGIUM, Resocjalizacja . Ciągłość i zmiana, 2008r., tom
Uwagi