Pedagogika - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Pedagogika

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowiło miejsce uzyskane w rankingu przedziałów średniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego – trzy przedmioty do wyboru: filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie - dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "nowej matury". Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "starej matury" kryterium kwalifikacji stanowiło miejsce uzyskane w rankingu przedziałów średniej ocen uzyskanych z przedmiotów: historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński; geografia lub matematyka; język polski lub język obcy nowożytny.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek mieści się w obszarze kształcenia nauk społecznych i humanistycznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 180.

  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia. Po
  ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:\
  W zakresie wiedzy:
  • Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
  • Ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
  • Ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw
  • Zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej
  • Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym
  • Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach
  • Ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach
  • Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń
  • Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów
  • Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących
  • Zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania
  • Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych, zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody
  • Ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę
  • Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych
  • Ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej
  • Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej
  • Ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych
  • Ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju
  • Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych

  W zakresie umiejętności:
  • Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej
  • Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
  • Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej
  • Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
  • Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań
  • Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin
  • Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów
  • Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów
  • Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej
  • Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań
  • Potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie
  • Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych
  • Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych
  • Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
  W zakresie kompetencji społecznych:
  • Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
  • Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych
  • Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki
  • Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej
  • Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki
  • Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych
  • Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie
  • Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne
  PRAKTYKA
  Celem praktyki było: zapoznanie ze specyfiką zawodu wynikającą ze studiowanego kierunku i specjalności; przygotowanie do wykonywania zawodu zgodnie ze studiowanym kierunkiem/specjalnością; budowanie warsztatu zawodowego zgodnie ze studiowanym kierunkiem/specjalnością.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Psychologia ogólna
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Socjologia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Historia wychowania i myśli pedagogicznej
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Komunikacja interpersonalna
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Sztuka wystąpień publicznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Teoretyczne podstawy wychowania
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Filozofia z etyką
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Pedagogika społeczna
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Teoretyczne podstawy kształcenia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z grup defaworyzowanych
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Podstawy doradztwa zawodowego
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Podstawy przedsiębiorczości
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
VI - Praktyka
Praktyka ciągła: psychologiczno-pedagogiczna
5,5
ZAL-O
Praktyki
120
Praktyka śródroczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
20,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Pojęcia i systemy pedagogiczne
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Psychologia rozwoju i osobowości
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Socjologia edukacji/Sociology of education
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Nowe media w edukacji i badaniach 1
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Doradztwo personalne
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Edukacja dorosłych
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Metodyka doradztwa zawodowego i poradnictwa zawodowego 1
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Pedagogika pracy
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Podstawy zawodoznawstwa
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
SUMA
13,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Metody badań pedagogicznych
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Nowe media w edukacji i badaniach 2
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 1
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Diagnostyka w doradztwie personalnym i zawodowym
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Metodyka doradztwa zawodowego i poradnictwa zawodowego 2
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Podstawy prawa pracy w doradztwie zawodowym
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Psychologiczne aspekty zatrudnienia
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
30
VI - Praktyka
Praktyka ciągła: psychologiczno-pedagogiczna
5
ZAL-O
Praktyki
120
Praktyka śródroczna 3
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
23,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Analiza danych z elementami statystyki
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Podstawy ekonomii społecznej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 2
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Budowanie marki osobistej
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Coaching kariery
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Elementy treningu interpersonalnego
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Metody rekrutacji i selekcji
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Psychologia różnic indywidualnych
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Rynek pracy
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Warsztat szkolnego doradcy zawodowego
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
11,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 3
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Animacja społeczności lokalnej
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Emisja głosu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Nowe trendy w doradztwie zawodowym
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Podstawy mediacji i negocjacji w doradztwie
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Projektowanie i ewaluacja szkoleń
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Wykład monograficzny z zakresu diagnostyki w doradztwie
0
ZAL-O
Wykład
30
Zarządzanie zasobami ludzkimi
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
SUMA
15,0