Diagnostyka pedagogiczna

Pedagogical diagnostics

2020Z

Kod przedmiotu1916S1-DIAGPED
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającenie ma
Wymagania wstępnewiedza z diagnostyki stosowanej w naukach społecznych
Opis ćwiczeńDiagnoza interdyscyplinarna w aspekcie społecznym, medycznym, psychologicznym i pedagogicznym. Diagnostyka psychopedagogiczna w pracy z uczniem / wychowankiem – istota diagnozy, etapy procesu diagnozowania (ze szczególnym uwzględnieniem czynności psychologicznych). Zakres i ramy diagnozy podmiotów kształcenia/wychowania. Diagnoza psychopedagogiczna jako diagnoza eklektyczna. Metodologia diagnozowania (metody, techniki oraz narzędzia badawcze w diagnozowaniu psychopedagogicznym). Konstrukcja autorskich narzędzi diagnostycznych. Zastosowanie standaryzowanych narzędzi badawczych w diagnostyce psychopedagogicznej. Opracowanie i interpretacja wyników badań diagnostycznych - w celu przygotowania skutecznej pomocy, interwencji, wsparcia społecznego oraz terapii.
Opis wykładówDiagnoza psychopedagogiczna, jako diagnoza eklektyczna - istota, zakres, charakterystyka. Prekursorzy diagnostyki psychopedagogicznej na świecie i w Polsce. Aspekty prawne i etyczne diagnostyki psychopedagogicznej. Obszary problemowe i modele diagnozowania psychopedagogicznego. Trudności dydaktyczno-wychowawcze tkwiące w samych osobach badanych. Podstawowe błędy diagnostyczne. Rodzaje i typy diagnoz. Badania diagnostyczne w psychopedagogice. Normy, zmienne i wskaźniki w diagnostyce osobowości podmiotów wychowania i kształcenia. Metody, techniki oraz narzędzia diagnostyczne - dobór, konstruowanie, zastosowanie, interpretacja wyników badań. Narzędzia standaryzowane w psychopedagogice. Postępowanie psychopedagogiczne w diagnostyce indywidualnego przypadku. Patomechanizmy wybranych zaburzeń rozwoju.
Cel kształceniaPogłębienie wiedzy dotyczy terminologii diagnostycznej stosowanej w psychopedagogice. Pogłębienie i uporządkowanie wiedzy dotyczy struktury, cech i metod diagnostyki psychopedagogicznej oraz prawidłowości procedury diagnostycznej. Wyposażenie studentów w pogłębioną wiedzę oraz umiejętności diagnozowania uczniów/wychowanków, ich możliwości, potrzeb i oczekiwań. Wykształcenie umiejętności konstruowania autorskiego warsztatu badawczego psychopedagoga.
Literatura podstawowa1) E. Jarosz. E. Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania, Żak, 2006 2) M. Guziuk-Tkacz, Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Żak, 2011 3) M. Guziuk-Tkacz, A. J. Siegień-Matyjewicz, Leksykon diagnostyki (psychopedagogika, pedagogika transkulturowa), Żak, 2016
Literatura uzupełniająca1) B. Skałbania , wyd. Impuls, Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne, 2013r., tom 2) M. Guziuk-Tkacz, A. J. Siegień-Matyjewicz, wyd. Żak, Leksykon diagnostyki (psychopedagogika, pedagogika transkulturowa), 2016r., tom
Uwagi