Metodyka pracy z rodziną

Methodology of work with a family

2020Z

Kod przedmiotu1916S1-METPZR2
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepedagogika opiekuńcza, pedagogika społeczna
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń1. Wybrane elementy pracy opiekuńczo – wychowawczej na przykładzie wybranych placówek, np. świetlicy, domu dziecka, pogotowia opiekuńczego, itp. 2. Wybrane elementy pracy nauczyciela, np. analiza awansu zawodowego, przygotowanie konspektów, dokumentów, itp. 3. Sytuacje opiekuńcze i wychowawcze w pracy, np. na przykładzie scenek wychowawczych symulacja różnych zachowań opiekuńczych czy wychowawczych.4. .Wybrane elementy warsztatu pracy opiekuna (statuty placówek, plany pracy, ocena sytuacji rodzinnej, szkolnej, itp. ).Diagnozowanie pracy opiekuńczo – wychowawczej na podstawie wybranych przykładów.
Opis wykładów1.Metodyka pracy opiekuńczo - wychowawczej, istota, podział. Środowiska opiekuńczo -wychowawcze i jego rodzaje.2. Praca metodyczna w opiece na przykładzie funkcjonowania internatu. 3. Metody, formy, zasady, środki pracy opiekuńczo – wychowawczej.4. Metody pracy nauczyciela w kształceniu i wychowaniu, uwarunkowania pracy we współczesnej edukacji.5. Komunikacja jako jedna z form pracy w opiece i wychowaniu.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z metodami, formami i zasadami pracy w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i terapeutycznych; wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności w zakresie planowania, realizacji i dokumentowania pracy opiekuńczo- wychowawczej i terapeutycznej z wychowankami placówek.
Literatura podstawowa1) Badora S., Brągiel J., Rodzina i formy jej wspomagania, Opole, 2001 2) Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny., Kraków, 2009 3) Krasiejko i., Metodyka działania asystenta rodziny., Katowice, 2012 4) Kotlarska- Michalska A.(red.), Dysfunkcje rodziny., Poznań, 2011
Literatura uzupełniająca1) Gajewska G., Warsztat pracy pedagoga, Zielona Gora, 2004-2010 2) czasopismo, Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze, ,
Uwagi