Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej

Methods of corrective and compansatory work

2020L

Kod przedmiotu1916S1-MPKK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) ) A. Guza, D. Krzyżyk (red.), Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ZNP, 2012 2) M. Bogdanowicz, Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii, Harmonia, 2011 3) E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska , Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole , Edukacja Polska, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi