Podstawy pracy socjalnej

Basics of social work

2020L

Kod przedmiotu1916S1-POPS1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepedagogika opiekuńcza, psychologia społeczna
Wymagania wstępneopanowanie wiadomości z wyżej wymienionych przedmiotów
Opis ćwiczeńGłówne zadania i struktura systemu pomocy społecznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wybrane modele i programy pracy socjalnej z dzieckiem i z rodziną. Ochrona praw i zasady pracy socjalnej jako działalności zawodowej. Praca socjalna z różnymi kategoriami osób wspomaganych.
Opis wykładówRozwój i współczesne aspekty pracy socjalnej jako działalności społecznej i profesjonalnej. Związki pracy socjalnej z innymi naukami. Historyczne aspekty pracy socjalnej oraz geneza zawodu i kształcenia pracowników socjalnych w Polsce i na świecie. Współczesne zadania pracownika socjalnego oraz asystenta rodziny.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest dostarczenie ogólnej wiedzy o genezie i współczesnych aspektach pracy socjalnej oraz wyposażenie studenta w wiedzę na temat funkcjonowania systemu pomocy społecznej i instytucji pomocy społecznej oraz działań podejmowanych na rzecz różnych kategorii klientów pomocy społecznej
Literatura podstawowa1) Kantowicz E., Pedagogika (w) pracy socjalnej, UWM Olsztyn, 2012 2) Kantowicz E., Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej,, UWM Olsztyn, 2001 3) Kantowicz E. (red.), Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej, UWM Olsztyn, 2011 4) Marynowicz-Hetka E., Wagner A., Piekarski J. (red.), Profesje społeczne w Europie. Z problemów kształcenia i działania, Śląsk, 2001 5) Piekut-Brodzka D. (red.), Wprowadzenie do pracy socjalnej z wybranymi kategoriami wspomaganych, Koło Naukowe Pracy Socjalnej w APS, 2007/2008 6) Skidmore Rex A., Thackeray Milton G., Wprowadzenie do pracy socjalnej, InterArt, 1998
Literatura uzupełniająca1) Brągiel J., Sikora P. (red.) , Praca socjalna wobec rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń człowieka,, UO Opole, 2005 2) Kanios A., Czechowska-Bieluga M. , Praca socjalna. Kształcenie-działanie-konteksty, Impuls Kraków, 2010 3) Marzec-Holka K. (red.) , Pomoc społeczna praca socjalna, AB Bydgoszcz, 2003 4) Olubiński A. , Praca socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne, Akapit, 2004 5) Radwan-Pragłowski J., Frysztacki K. , Społeczne dzieje pomocy człowiekowi, Interart, 1996 6) A. Kanios, Praca socjalna z rodziną problemową : perspektywa metodyczna, Impuls, 2016 7) M. Ruszkowska, M. Winiarski (red.), , Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną , Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014 8) A. Skowrońska, Pomoc społeczna w obliczu katastrof i kryzysów złożonych, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014 9) D. Podgórska-Jachnik, Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014 10) K. Głąbicka, Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014 11) K. Stanek, Praca socjalna z osobą lub rodziną z problemem przemocy, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014 12) D. Podgórska-Jachnik, T. Pietras, Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014 13) A. Palas-Chrisidis, Praca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodziną, D. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014 14) D. Podgórniach-Jachnik, Praca socjalna z osobami bezdomnymi, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014
Uwagi