Profilaktyka uzależnień

Addiction prevention

2021L

Kod przedmiotu1916S1-PROFU
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy pedagogiki zdrowia
Wymagania wstępneopanowanie terminologii z zakresu nauk społecznych
Opis ćwiczeń1. Profilaktyka w społecznościach lokalnych. 2. Szkoła - jako miejsce realizacji działań profilaktycznych. Przegląd programów profilaktycznych stosowanych w szkole i instytucjach opiekuńczych.3, 4, 5. Konstruowanie programów. 6. Bajkoterapia jako metoda pracy profilaktycznej i terapeutycznej z dzieckiem współuzależnionym i doświadczającym przemocy w rodzinie. Przegląd bajek. 7.8. Konstruowanie bajki lub wiersza o charakterze psychoedukacyjnym - warsztat. 9. Grupa rówieśnicza i media masowe i ich rola w profilaktyce uzależnień. 10. 11. Prezentacja medialna o charakterze profilaktycznym adresowana do dzieci i młodzieży. Pokaz własnych prac. 12. Rozliczenie ćwiczeń, przygotowanie do kolokwium pisemnego z treści wykładów.
Opis wykładów1. Podstawowe pojęcia związane z profilaktyką: zażywanie, nadużywanie, uzależnienie. 2. Biopsychospołeczne przyczyny i typologia konsekwencji uzależnień. 3. Profilaktyka uzależnień w teorii, poziomy, modele, strategie. 4. Budowanie lokalnej strategii działań profliaktycznych. 5. Pułapki i paradoksy realizacji programów profilaktycznych a standardy ich jakości. 6. Samopomoc uzależnionych - jako model działalności profilaktycznej. Fenomen ruchu AA
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest dostarczenie informacji na temat współczesnych uzależnień oraz aplikacja wiedzy teoretycznej do praktyki pedagogicznej, np. poprzez realizację różnego typu programów profilaktycznych, systemów poradnictwa i terapii
Literatura podstawowa1) Zaworska-Nikoniuk D., 1) Zaworska-Nikoniuk Dorota, 2008r., "Diagnoza, profilaktyka i terapia uzależnień", wyd. Epistheme ,, Epistheme, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi