Profilaktyka uzależnień

Addiction prevention

2021L

Kod przedmiotu1916S1-PROFU
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy pedagogiki zdrowia
Wymagania wstępneopanowanie terminologii z zakresu nauk społecznych
Opis ćwiczeńProfilaktyka uzależnień w społecznościach lokalnych. Szkoła i placówka opiekuńczo-wychowawcza - jako miejsce realizacji działań profilaktycznych. Przegląd programów profilaktycznych stosowanych w szkole i instytucjach opiekuńczych. Konstruowanie własnych programów profilaktyczno-wychowawczych. Metody i techniki prowadzenia zajęć profilaktycznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w zależności od typologii placówek. Bajkoterapia i biblioterapia jako metoda pracy profilaktycznej w zakresie problematyki uzależnień – przegląd bajek i książek poświęconych uzależnieniom. Konstruowanie własnej bajki profilaktycznej o charakterze edukacyjnym. Spotkanie z osobami profesjonalnie pomagającymi osobom uzależnionym – przygotowanie spotkania, przebieg, prowadzenie. Jak rozmawiać z rodzicami o używaniu środków psychoaktywnych przez dzieci? – przygotowanie, nauka rozpoznawania sygnałów zagrożenia, obserwacja objawów. Uzależnione dziecko – studium przypadku, analiza, projektowanie działań pomocowych adresowanych do dziecka i rodziców. Grupa rówieśnicza i organizacja czasu wolnego w profilaktyce uzależnień.
Opis wykładówPodstawowe pojęcia związane z profilaktyką: zażywanie, nadużywanie, uzależnienie. Biopsychospołeczne przyczyny i typologia konsekwencji uzależnień. Profilaktyka uzależnień w teorii, poziomy, modele, strategie,metody. Budowanie lokalnej strategii działań profilaktycznych. Pułapki i paradoksy realizacji programów profilaktycznych a standardy ich jakości. Model pomocy osobom uzależnionym w Polsce – poznanie metod leczenia i bieżącej oferty poradni i ośrodków odwykowych
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest dostarczenie informacji na temat współczesnych uzależnień oraz aplikacja wiedzy teoretycznej do praktyki pedagogicznej, np. poprzez realizację różnego typu programów profilaktycznych, systemów poradnictwa i terapii
Literatura podstawowa1) Zaworska-Nikoniuk D., 1) Zaworska-Nikoniuk Dorota, 2008r., "Diagnoza, profilaktyka i terapia uzależnień", wyd. Epistheme ,, Epistheme, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi