Praktyka śródroczna 3

2020L

Kod przedmiotu1916S1-PRSR3
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńMiejsce instytucji/organizacji/przedsiębiorstwa w systemie kształcenia/kultury, jej zakres zadań, specyfika pracy na różnych stanowiskach, prowadzona dokumentacja, plany i programy działań, regulacje wewnętrzne; hospitacje oraz próby samodzielnych działań pod nadzorem nauczyciela/opiekuna.
Opis wykładów-
Cel kształceniaPraktyczne poznanie organizacji pracy instytucji/organizacji/przedsiębiorstw, stanowiących potencjalne miejsce pracy absolwenta; rozwijanie samodzielności studentów w organizowaniu i podejmowaniu działań edukacyjnych, pomocowych, animacyjnych, organizacyjnych; nabycie umiejętności analizowania własnej pracy i jej dokumentowania.
Literatura podstawowa1) (...), Akty prawne będące podstawą działania instytucji/organizacji/przedsiębiorstwa. Dokumentacja dotycząca działalności edukacyjnej instytucji/organizacji/przedsiębiorstwa udostępniana na miejscu., (...), 2017
Literatura uzupełniająca
UwagiDecyzję o stopniu samodzielności działań studenta, podejmuje nauczyciel/opiekun prowadzący w porozumieniu z pracownikami instytucji współpracujących.