Pedagogika w massmediach

Pedagogy in massmedie

2021L

Kod przedmiotu1916S1-PWM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńMedia – czy współczesne młode pokolenie może bez nich żyć? (o globalizacji oraz komunikacji masowej w kontekście życia i rozwoju dzieci i młodzieży oraz dorosłych). Media i ich typologia. Funkcje mediów w życiu dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Pozytywne i negatywne aspekty korzystania z mass mediów przez dzieci i młodzież oraz dorosłych. Mediatyzacja życia rodzinnego. Media a czas wolny dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Wychowanie do mass mediów. Edukacja medialna dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Media jako źródło zagrożeń w rozwoju dzieci i młodzieży oraz dorosłych(zagrożona tożsamość młodego pokolenia, samotność w sieci, wzrost agresji i przemocy, cyberprzemoc, prostytucja). Uzależnienie dzieci, młodzieży i dorosłych od mass mediów. Rola mediów w procesie edukacji dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Wykorzystanie mediów w działalności opiekuńczej nad dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi.
Opis wykładówbrak wykładów
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę o roli mediów w życiu dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zainspirowanie do myślenia o konieczności przygotowania młodszych i starszych pokoleń do odbioru mediów(w ramach wychowania do mediów)oraz uwrażliwienie na potrzeby medialne dzieci i młodzieży oraz dorosłych (w ramach edukacji medialnej). Studenci poznają w szczególności m.in. terminologię dotyczącą mass mediów, pozytywne i negatywne aspekty korzystania z mediów oraz sposoby wykorzystania mediów w procesie edukacji i opieki nad młodszymi i starszymi pokoleniami.
Literatura podstawowa1) Lepa A, Pedagogika mass mediów., Łódź, 1999 2) Izdebska J., Mass media i multimedia – dominująca przestrzeń życia dziecka. W: Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki.Pod red. E. Marynowicz-Hetki., Warszawa, 2007 3) Nowak A., Wysocka E, Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie. Elementy patologii społecznej i kryminologii,., Katowice, 2001, s. 61-113, 15 4) Pięta J., Pedagogika czasu wolnego, Warszawa , 2004
Literatura uzupełniająca1) ARTYKUŁY Z CZASOPISM NAUKOWYCH, tom
Uwagi