Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 2

2021Z

Kod przedmiotu1916S1-SMPD2
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępnepodstawowe zagadnienia z zakresu pedagogiki, socjologii i psychologii
Opis ćwiczeńPrzygotowanie części teoretycznej pracy. Zasady i normy etyczne w badaniach społecznych. Konstruowanie założeń metodologicznych badań własnych zgodnych z przyjętym modelem badawczym. Opracowanie rozdziału metodologicznego. Tworzenie koncepcji metodologicznej badań własnych. Formułowanie celu oraz przedmiotu badań, problemów badawczych i hipotez roboczych. Wybór i uzasadnienie metod, technik i narzędzi badawczych. Dobór próby badawczej, opis i uzasadnienie wyboru strategii badań oraz terenu badań.
Opis wykładów-
Cel kształceniaPoznanie zasad i norm etycznych w badaniach społecznych. Kształtowanie umiejętności wykorzystania materiałów źródłowych, wykorzystania wiedzy z metodologii badań społecznych do opracowania części teoretycznej i metodologicznej pracy dyplomowej.
Literatura podstawowa1) -, Literatura przedmiotu wskazana indywidualnie przez promotora pracy dyplomowej, t. -, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi