Warsztat pracy pedagoga

2020L

Kod przedmiotu1916S1-WPP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńZadania pedagoga szkolnego – rola pedagoga we współczesnej szkole. Aspekty materialne warsztatu pracy pedagoga, organizacja miejsca pracy pedagoga. Dokumentacja pracy pedagoga. Warsztat metodyczny, poradniczy, diagnostyczny, terapeutyczny pedagoga. Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowane w szkole skierowane do rodziców, uczniów, nauczycieli. Współpraca między pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami. Współpraca między pedagogiem szkolnym i uczniami ( pomoc psychologiczno – pedagogiczna , wspieranie samorządności uczniowskiej, aktywności społecznej, podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnych). Współpraca między nauczycielami, rodzicami a uczniami, nowe modele partycypacji społecznej w szkole. Współpraca pedagoga szkolnego ze środowiskiem lokalnym, z instytucjami i organizacjami, które służą pomocą dziecku i rodzinie, sądem rodzinnym, policją, z wszelkimi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, profilaktyczno-leczniczymi i resocjalizacyjnymi
Opis wykładówBrak
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studenta z warsztatem pracy pedagoga szkolnego, narzędziami potrzebnymi w diagnozowaniu trudności dydaktyczno-wychowawczych, praca z rodzicami uczniów, wychowanków, nauczycielami i innymi podmiotami biorącymi udział w procesie wychowania.
Literatura podstawowa1) Pilch T.,Bauman T., , Zasady badań pedagogicznych. Strategie jakościowe i ilościowe , ŻAK , 2000
Literatura uzupełniająca1) Bednarska E, wyd. Szkoła Specjalna. - 2001, nr 1, Mój warsztat pracy jako pedagoga - terapeuty , 20012r., tom 2) Mendel M, wyd. Toruń , Edukacja społeczna. Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w perspektywie amerykańskiej, 2001r., tom 3) Adamus B, wyd. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000 nr. 6, Z doświadczeń pedagoga szkolnego, 2000r., tom 4) MEN, wyd. Warszawa , Wspierać i być wspieranym. Wspomaganie szkół i placówek przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w wychowaniu i profilaktyce, 2007r., tom
UwagiBrak