Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej

Selected issues in special pedagogy

2020Z

Kod przedmiotu1916S1-WZAG
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającePedagogika ogólna
Wymagania wstępneZnajomość zagadnień z pedagogiki ogólnej
Opis ćwiczeń1. Zajęcia organizacyjne 2. Pedagogika osób niewidomych i niedowidzących 3. Pedagogika osób głuchoniewidomych 4. Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową 5. Pedagogika dzieci z Autyzmem 6. Pedagogika osób starszych i odmiennych somatycznie 7. Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych 8. Pedagogika terapeutyczna
Opis wykładów1. Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Terminologia. Miejsce pedagogiki specjalnej w systemie nauk. Przedmiot i zadania pedagogiki specjalnej. Systematyka w pedagogice specjalnej. 2. Rewalidacja. Pojęcie rewalidacji. Elementy składowe procesu rewalidacji. Zasady rewalidacji. Proces rewalidacji i jego podstawy. Granice i możliwości rewalidacji. Autorewalidacja i podmiotowość jednostki niepełnosprawnej. Poziomy i warunki autorewalidacji i podmiotowości. 3. Oligofrenopedagogika. Pojęcie, cele i zadania oligofrenopedagogiki. Pojęcie upośledzenia umysłowego. Etiologia upośledzenia umysłowego. Specyfika funkcjonowania jednostek upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. 4. Płaszczyzny funkcjonowania osób niepełnosprawnych 5. Dorosłość osób niepełnosprawnych 6. Postawy społeczne oraz wsparcie społeczne wobec osób z niepełnosprawnością 7. Placówki opiekuńczo-wychowawcze w życiu osób niepełnosprawnych
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi problemami z zakresu pedagogiki specjalnej, budowanie właściwych postaw wobec osób z niepełnosprawnością oraz praktyczne przygotowanie do podjęcia działalności w zakresie wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym.
Literatura podstawowa1) Krause A., Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Kraków, 2010
Literatura uzupełniająca
UwagiSzczegółowa literatura zostanie podana na zajęciach organizacyjnych