Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej

Selected issues in resocjalization pedagogy

2020L

Kod przedmiotu1916S1-WZPR
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającepedagogika specjalna
Wymagania wstępneznajomość elementarnych pojęć stanowiących podstawę teoretyczną pedagogiki specjalnej oraz resocjalizacyjnej Nazwa jednostki org.
Opis ćwiczeń1. Etapy i typologia nieprzystosowania społecznego. Analiza przebiegu procesu wykolejenia społecznego wg koncepcji Cz. Czapówa; typologia nieprzystosowania społecznego ze względu na trzy różne czynniki etiologiczne zjawiska Cz. Czapówa oraz typologia wg C.E. Sullivana i M.Q. Granta. 2. Charakterystyka głównych objawów nieprzystosowania społecznego: nieposłuszeństwo, kłamstwo, bunt, agresja antyspołeczna, zaburzenia koncentracji uwagi, wagary, ucieczki z domu, uzależnienia (alkoholizm i narkomania), działalność przestępcza; przyczyny powstawania, charakterystyka, zapobieganie. 3. Analiza przebiegu procesu resocjalizacji. Charakterystyka czterech etapów procesu oddziaływania resocjalizacyjnego. 4. Zasady obowiązujące w procesie resocjalizacji. Niekonwencjonalność zasad w oddziaływaniu wychowawczym na niedostosowanych społecznie; charakterystyka oraz omówienie zasad oddziaływań obowiązujących w procesie resocjalizacji niedostosowanych społecznie – typologia wg Cz. Czapówa i O. Lipkowskiego 5. Resocjalizacja nieletnich w placówkach zamkniętych (zakład poprawczy i schronisko dla nieletnich). Specyfika i charakter zakładu poprawczego; kryteria kierowania do placówki; rodzaje i typy zakładów poprawczych; zadania zakładu; organizacja i zasady pobytu nieletniego w zakładzie; środki i metody wychowawcze stosowane w zakładzie. Zasady umieszczania nieletnich w schroniskach; podział schronisk dla nieletnich (zwykłe i interwencyjne); prawa i obowiązki wychowanka przebywającego w schronisku; realizacja zadań wychowawczych i dydaktycznych w schronisku; funkcja diagnostyczna schroniska. 6. Resocjalizacja w środowisku otwartym. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy; zadania i rola kuratora sądowego dla nieletnich; działalność profilaktyczno-wychowawcza pedagoga szkolnego; kurator oraz kuratorski ośrodek pracy z młodzieżą jako jedna z podstawowych instytucji resocjalizacyjnych o charakterze otwartym; ogniska wychowawcze; przykładowe środowiskowe programy pedagogiczne . 7. Instytucjonalna resocjalizacja osób dorosłych. Zakład karny jako instytucja resocjalizacyjna. Problemy wychowawcze instytucji więziennej. Czynniki zakłócające przebieg procesu resocjalizacji w zakładach karnych.
Opis wykładów1. Współczesna działalność resocjalizująca. 2. Współczesna pedagogika resocjalizacyjna. 3. Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży. 4. Ewolucja metod oraz zasad wychowania resocjalizującego 5. Podstawy diagnostyki w resocjalizacji. 6. Prakseologiczne zasady projektowania systemów resocjalizacji. 7. Przemiany w polskim systemie penitencjarnym 8. Opieka nad osobami nieprzystosowanymi w Polsce. Trzy płaszczyzny socjalizacji reedukacyjnej na których realizowana jest opieka intencjonalna: profilaktyka dewiacji społecznych, resocjalizacja niedostosowanych społecznie; opieka postpenitencjarna
Cel kształceniaCelem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu teorii i praktyki pedagogiki resocjalizacyjnej, jej źródeł historycznych oraz rozwiązań współczesnych, uwzględniających zarówno oddziaływania instytucjonalne, jak i wolnościowe. Dostarczenie studentom wiedzy, odwołującej się do kluczowych założeń współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej wydaje się niezbędne w obliczu rozprzestrzeniania się zjawiska niedostosowania społecznego, przestępczości.
Literatura podstawowa1) Pytka L., Urban B., Resocjalizacja, PWN, 2005 2) Bielicki E., Z problematyki resocjalizacyjnej. Patologie społeczne. Patologia społeczna. Patologia indywidualna. Etiologia kryminalna. Kara, Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa, 2005 3) Borowski R., Wysocki D., Instytucje wychowania resocjalizacyjnego, Novum, 2001 4) Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna, Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2005
Literatura uzupełniająca1) Konopczyński M., Nowak B. M, Resocjalizacja . Ciągłość i zmiana,, Pedagogium, 2008 2) Machel H., Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej-casus polski, Impuls, 2007 3) Stanik J., Urban B. , Resocjalizacja, PWN, 2007
Uwagi