Pedagogika - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Pedagogika

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie na kierunek jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Antropologia kulturowa
2
ZAL-O
Wykład
30
Logika
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metodologia badań społecznych
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Technologie informacyjne w pedagogice
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
2
ZAL-O
Wykład
30
Współczesne problemy psychologii
2
EGZ
Wykład
30
Współczesne problemy socjologii
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Pedagogika ogólna
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Pedeutologia
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 1
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Pedagogika porównawcza
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pedagogika specjalna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 2
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Diagnoza socjoterapeutyczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Podstawy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Psychologia społeczna
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Teoria opieki
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Teoria socjoterapii
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Trening interpersonalny
3
ZAL-O
Ćwiczenia
45
VI - Praktyka
Praktyka pedagogiczna ciągła
5,5
ZAL-O
Praktyki
120
Praktyka śródroczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Filozoficzne podstawy pedagogiki
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Andragogika
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pedagogika resocjalizacyjna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 3
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Sztuka skutecznej argumentacji i negocjacji
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Diagnostyka pedagogiczna
1
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Metodyka pracy socjoterapeutycznej
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Pedagogika rodziny
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Podstawy prawne opieki
1
ZAL-O
Wykład
15
Psychologia kliniczna
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Warsztaty komunikacji
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Wprowadzenie do pedagogiki krytycznej
1
ZAL-O
Wykład
15
SUMA
29,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
1
ZAL-O
Wykład
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 4
7
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Arteterapia
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Edukacja psychoseksualna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Emisja głosu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Etyka zawodu pedagoga i socjoterapeuty
1
ZAL-O
Wykład
15
Media w życiu dzieci i młodzieży
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Metodyka pracy z rodziną
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Opieka nad człowiekiem starszym
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Praca z małą grupą
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Projekty w pracy pedagogicznej
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Terapia pedagogiczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Wybrane zagadnienia profilaktyki
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Wykład monograficzny
1
ZAL-O
Wykład
15
SUMA
30,0