Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Pedagogika

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” stanowił konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z trzech wybranych przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” stanowił konkurs (ranking) średniej ocen z trzech przedmiotów przedstawionych poniżej : historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna trwają 3 lata (6 semestrów) i mają profil ogólnoakademicki. Specjalność mieści się w obszarze kształcenia nauk społecznych i humanistycznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi nie mniej niż 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent studiów pierwszego stopnia specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, socjologiczną oraz psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji, a także pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Absolwent otrzymuje gruntowne przygotowanie merytoryczne i metodyczne do prowadzenia wszelkich form pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Istotną częścią kształcenia jest praktyka pedagogiczna (w przedszkolu i w szkole), w toku której student ma możliwość rozwijania swoich umiejętności profesjonalnych.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy
  a. zna elementarną terminologię używaną w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  b. ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej w systemie nauk oraz o jej powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
  c. ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia dziecka
  d. zna wybrane koncepcje dziecka stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej
  e. ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka ze szczególnym uwzględnieniem etapu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
  f. ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych podmiotów działalności pedagogicznej
  g. ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych niezbędną do pełnienia roli nauczyciela
  h. ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego wykorzystywaną w działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
  i. zna podstawowe współczesne teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania dziecka
  j. ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o głównych środowiskach wychowawczych, w których przebiega rozwój dziecka
  k. zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy pedagogiczne
  l. ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie właściwym dla studiowanej specjalności
  m. posiada wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej w odniesieniu do etapu wychowania przedszkolnego i edukacji początkowej
  n. ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej obejmującą terminologię, teorię i metodykę
  o. ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania przedszkola i szkoły
  p. posiada wiedzę na temat podmiotów działalności pedagogicznej i partnerów szkolnej edukacji
  q. ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w wybranych obszarach działalności pedagogicznej na pierwszym etapie kształcenia (wychowanie przedszkolne, nauczanie)
  r. ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w przedszkolu i szkole
  s. ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego nauczyciela wczesnej edukacji
  t. ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, w tym w zakresie etyki zawodu nauczyciela
  2. W kategorii umiejętności
  a. dokonuje obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych w obszarach działalności pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem przedszkola i szkoły
  b. wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i psychologii do analizowania i interpretowania problemów pedagogicznych
  c. posługuje się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i metodyk szczegółowych w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii działań praktycznych na etapie przedszkola i szkoły
  d. samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija swoje profesjonalne umiejętności nauczycielskie związane z pierwszym etapem edukacji, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii (ICT)
  e. posiada umiejętności badawcze (konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych) i diagnostyczne (rozpoznawanie sytuacji uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi), opracowuje wyników badań i formułowanie wniosków
  f. potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych, w tym szczególnie dotyczących rozwoju i edukacji dziecka
  g. ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych które potrafi wykorzystać w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi
  h. posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych
  i. potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z edukacją wczesnoszkolną i przedszkolną
  j. potrafi indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości dzieci/uczniów oraz zmian w nauce
  k. potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych w zakresie wczesnej edukacji
  l. potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w przedszkolu i szkole
  m. potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych na etapie wczesnej edukacji
  n. potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, w tym dylematy roli nauczyciela wczesnej edukacji
  o. potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych nauczyciela wczesnej edukacji
  p. potrafi analizować własne działania pedagogiczne oraz zaprojektować plan własnego rozwoju zawodowego
  3. W kategorii kompetencji społecznych
  a. ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się szczególnie w zakresie rozwoju zawodowego i osobistego nauczyciela wczesnej edukacji
  b. docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych; ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  c. ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym wynikających z roli nauczyciela
  d. ma świadomość znaczenia profesjonalizmu zasad etyki zawodowej nauczyciela; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka
  e. dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów
  f. jest świadomy istnienia etycznego wymiaru badań naukowych prowadzonych w różnych środowiskach edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem przedszkola i szkoły
  g. jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne dotyczące dziecka
  h. odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy nauczyciela wczesnej edukacji
  PRAKTYKA:
  Studenci mają obowiązek odbycia pedagogicznej praktyki ciągłej w przedszkolu w wymiarze 4 tygodni (120 godzin) oraz praktyki pedagogicznej ciągłej w szkole w wymiarze 4 tygodni (120 godzin). Ma ona charakter próbnej pracy nauczycielskiej w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Celem praktyki jest poznanie specyfiki pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz zakresu obowiązków związanych z wykonywaniem zawodu, zaznajomienie się z organizacją i działalnością szkoły (zajęcia pozalekcyjne, dokumentacja nauczycieli, środki dydaktyczne, współpraca z rodzicami itp.). Praktyki mają charakter obowiązkowy i odbywają się po II i IV semestrze. Kontrolowaniem odbywania praktyk zajmuje się wyznaczony przedstawiciel uczelni na podstawie złożonych przez studenta dokumentów zgodnie z instrukcją praktyk.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Posiada pełne kwalifikacje nauczycielskie do pracy w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych oraz w różnych formach wychowania przedszkolnego, a także w klasach I-III szkoły podstawowej na stanowisku nauczyciela.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0