Pedagogika opiekuńcza - studia pierwszego stopnia licencjackie niestacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Pedagogika

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” stanowił konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z trzech wybranych przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” stanowił konkurs (ranking) średniej ocen z trzech przedmiotów przedstawionych poniżej : historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńcza trwające 3 lata (6 semestrów) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi nie mniej niż 180. Całkowita liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 2205 godz.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika opiekuńcza dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym w obszarze pedagogiki o charakterze interdyscyplinarnym. Wiedza obejmuje treści z zakresu opieki, pomocy i wsparcia dzieci, młodzieży i dorosłych. Absolwent posiada wiedzę z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, diagnozowania, terapii i metodyki pracy opiekuńczo – wychowawczej.
  Wykazuje umiejętności opieki nad różnymi kategoriami osób, a szczególnie dzieci i młodzieży. Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań opiekuńczo – wychowawczych. Posiada kompetencje poznawcze, metodyczne, badawcze (diagnostyczne) oraz praktyczne w zakresie form opieki, funkcji, zadań, planowania pracy opiekuńczej, zasad, metod i środków w pracy opiekuńczo – wychowawczej. Absolwent charakteryzuje się cechami osobowymi niezbędnymi do pracy opiekuńczo- wychowawczej. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne w zakresie opieki, pomocy i wsparcia.
  Do uzyskania kwalifikacji I stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia.
  1) W kategorii wiedza, student:
  a) zna elementarną terminologię używaną w pedagogice ogólnej i pedagogice opiekuńczej, ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk, różnych subdyscyplin pedagogiki
  b) ma uporządkowaną wiedzę na temat opieki i wychowania, jej filozoficznych, społeczno – kulturowych, historycznych i psychologicznych podstaw,
  c) zna wybrane koncepcje rozwoju człowieka aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym,
  d) ma podstawową wiedzę o środowiskach opiekuńczo – wychowawczych, o rodzajach więzi społecznych i diagnozowaniu w różnych strukturach społecznych i instytucjach,
  e) ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania się, ich prawidłowości i zakłóceń oraz działań z zakresu terapii i poradnictwa,
  f) zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty, systemy i teorie pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kierunkowe uwarunkowania,
  g) ma elementarną wiedzę w projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice opiekuńczej,
  h) ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach, celach, podstawach prawnych i organizacji różnych instytucji opiekuńczo-wychowawczych i pomocowych,
  i) ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności opiekuńczo- wychowawczej i pomocowej oraz wiedzę o metodyce prowadzenia działalności opiekuńczo – wychowawczej,
  j) ma elementarną wiedze na temat profesjonalizmu i odpowiedzialności w działalności opiekuńczo-wychowawczej,
  k) ma elementarną wiedzę o funkcjonowaniu instytucji opiekuńczo- wychowawczych,
  l) ma wiedzę o higienie i bezpieczeństwie pracy w instytucjach opiekuńczo – wychowawczych, edukacyjnych i pomocowych.
  2) W kategorii umiejętności, student:
  a) potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych w obszarze pedagogiki opiekuńczej,
  b) potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki opiekuńczej i powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania różnego rodzaju problemów, projektowania strategii działań pedagogicznych, generowania rozwiązań konkretnych problemów, prognozowania oraz ich przebiegu i skutków,
  c) potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną w celu analizowania, diagnozowania i prognozowania sytuacji opiekuńczo – wychowawczych,
  d) potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, rozwijać swoje profesjonalne umiejętności z zakresu opieki i pomagania, korzystać z różnych źródeł i nowoczesnych technologii,
  e) posiada elementarne umiejętności badawcze do prowadzenia, analizowania prostych badań pedagogicznych w obszarze pedagogiki,
  f) potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie oraz w zakresie komunikacji interpersonalnej na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych
  g) prezentuje własne pomysły, wątpliwości i sugestie w kontekście wybranych teorii i praktyki w obszarze pedagogiki opiekuńczej,
  h) potrafi oceniać przydatność typowych metod, procedur i praktyk do realizacji zadań w sferze pedagogiki,
  i) potrafi animować pracę nad rozwojem uczestników oraz pracować w zespole pełniąc różne role , przyjmując na siebie zadania oraz odpowiedzialność,
  j) potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w działalności pedagogicznej, dostrzega dylematy, przewiduje skutki oraz dokonuje analizy własnych działań,
  k) wykorzystuje podstawowe metody, techniki, formy i strategie z zakresu poradnictwa i terapii w projektowaniu i rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych.
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  a) ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie,
  b) docenia znaczenie nauk pedagogicznych i pokrewnych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych,
  c) ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym, wykazuje gotowość, aktywność w realizacji zadań profesjonalnych w pedagogice,
  d) dostrzega i formułuje problemy i dylematy moralne oraz etyczne związane z własną i cudzą pracą,
  e) odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania w obrębie pedagogiki,
  f) jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach realizują zadania wynikające z potrzeb procesu opiekuńczo- wychowawczego,
  g) jest świadomy potrzeb i istnienia etycznego wymiaru badań pedagogicznych .
  PRAKTYKI
  Student zrealizował praktykę w wymiarze 300 godzin.
  Celem praktyki było:
  - przygotowanie studenta do pracy w różnego typu placówkach opiekuńczo - wychowawczych, socjalnych, edukacyjnych oraz rodzinnych form opieki, zapoznanie się z działalnością zawodową, organizacyjną i środowiskową wybranej instytucji, poznanie specyfiki pracy pedagoga, konfrontacja zdobytej wiedzy teoretycznej i doświadczeń pedagogicznych, kształtowanie umiejętności zawodowych w warunkach naturalnych pracy placówki.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Przedmioty kończą się zaliczeniem, zaliczeniem z oceną lub egzaminem. Student jest zobowiązany do odbycia planowanych praktyk złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent studiów pierwszego stopnia na specjalności: „pedagogika opiekuńcza” dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym w obszarze pedagogiki i nauk z nią współpracujących, a także przygotowaniem praktycznym do pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz osobami starszymi. Wiedza teoretyczna obejmuje treści związane z opieką, pomocą i wsparciem społecznym, świadczonym w formie instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej. Absolwent posiada zatem wiedzę z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, socjologii, umiejętności w zakresie diagnozy, profilaktyki i metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, a także podstawy terapii pedagogicznej. Wykazuje umiejętności w zakresie obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych w obszarze pedagogiki opiekuńczej, analizowania problemów społecznych, projektowania działań pedagogicznych zmierzających do ich rozwiązywania. Charakteryzuje go dobre przygotowanie metodyczne do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi, oparte na nowatorskich technikach oraz środkach dydaktycznych. Wykazuje umiejętność opieki nad różnymi kategoriami osób, potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną w celu analizowania, interpretowania, a także projektowania strategii działań opiekuńczo-wychowawczych. Posiada kompetencje poznawcze, metodyczne, badawcze oraz praktyczne w zakresie: form opieki, funkcji, zadań, planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej. Cennym walorem jest nabycie umiejętności konstruowania prostych programów profilaktycznych (zwłaszcza w zakresie profilaktyki zagrożeń), prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych adresowanych do jednostki i grupy oraz podstawy terapii i artterapii. W toku prowadzenia studiów kładziemy szczególny nacisk na wrażliwość etyczną studenta, kształtując w nim postawę opiekuńczości wobec słabszych, skłonność do pracy wolontariackiej (praktyki wolontariackie), a także szacunek wobec różnorodności i odmienności (poprzez edukację międzykulturową, regionalną, itp.). Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy na stanowisku opiekuna- wychowawcy: w placówkach systemu oświaty (m.in.: w Świetlicy szkolnej, klubie malucha); w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: (tj. domy dziecka, domy samotnej matki z dzieckiem, rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze, pogotowia rodzinne, ośrodki wsparcia dla rodzin, dzieci i młodzieży, domy dla dzieci, pogotowia opiekuńcze, internaty, bursy, itp.); placówkach dla osób w podeszłym wieku, terminalnie chorych i członków ich rodzin; organizacjach pozarządowych w obszarze pracy środowiskowej; schroniskach dla bezdomnych; placówkach zajmujących się organizacją czasu wolnego i wspieraniem rozwoju człowieka; ośrodkach pomocy dziecku i rodzinie, w placówkach penitencjarnych (jako wychowawca).

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0