Pedagogika opiekuńcza - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Pedagogika

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie na kierunek jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńcza trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi nie mniej niż 120. Całkowita liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 967 godz.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada zaawansowane - w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzę oraz umiejętności, umożliwiające świadome, racjonalne i efektywne wykorzystywanie metod, narzędzi, technik i strategii w obszarze pedagogiki. Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych i filozoficznych podstaw opieki i wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii. Ma pogłębioną wiedzę o różnych środowiskach opiekuńczo- wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących. Potrafi czynnie sprawować odpowiedzialną opiekę nad powierzonymi osobami, w obszarze zaspokajania potrzeb, rozwoju i sytuacji problemowych. Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu pedagogiki w obszarze diagnozowania, poradnictwa i terapii. Absolwent charakteryzuje się kompetencjami specjalistycznymi oraz cechami osobowymi niezbędnymi do pracy w obszarze opieki, pomocy i wsparcia.
  Do uzyskania kwalifikacji II stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia.
  1) W kategorii wiedza, student:
  - zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym,
  - ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki opiekuńczej w systemie nauk, współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki, jej nurtach i systemach pedagogicznych, historycznych i kulturowych uwarunkowaniach
  - ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat metodologii badań w pedagogice, zna stanowiska i podejścia metodologiczne, zna postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice,
  - ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin pedagogiki,
  - ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych i filozoficznych podstaw opieki i wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii,
  -ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach opiekuńczo- wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących, o rodzajach i prawidłowościach więzi społecznych w aspekcie procesów edukacyjnych
  - ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów opiekuńczo-wychowawczych,
  - ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji opiekuńczo – wychowawczych, pomocowych i terapeutycznych,
  - ma pogłębiona wiedzę na temat rozwoju i zagrożeń człowieka w cyklu życia, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i interwencji, diagnozy i terapii pedagogicznej,
  - rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii w różnych środowiskach opiekuńczo – wychowawczych.
  - ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania oraz innych procesów edukacyjnych, zna systemy edukacyjne w innych krajach
  - ma wiedzę dotyczącą uczenia się i nauczania oraz o strukturze i funkcjach systemu edukacji,
  - ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej,
  - zna zasady i normy etyczne oraz etykę zawodową.
  2) W kategorii umiejętności, student:
  - posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów opiekuńczo –wychowawczych,
  -potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy problemów z zakresu pedagogiki opiekuńczej
  - ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji opiekuńczo- wychowawczych,
  -potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnej technologii,
  -potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych wypowiedzi dotyczących różnych zagadnień pedagogicznych w powiązaniu z teorią w oparciu o dorobek pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych,
  -posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, argumentacji w kontekście teoretycznym, kierując się przy tym zasadami etycznymi,
  - posiada rozwinięte umiejętności badawcze w zakresie metodologii badań pedagogicznych,
  - potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych z zakresu pedagogiki opiekuńczej,
  - potrafi wybrać i zastosować dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania zadań zawodowych,
  - potrafi twórczo animować pracę nad własnym rozwojem oraz nad rozwojem uczestników, wspierać ich samodzielność, inspirować do różnych działań,
  - posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obszarze pedagogiki opiekuńczej,
  - ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji opiekuńczo –wychowawczych i edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań,
  -potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych pedagogiki opiekuńczej,
  -potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole.
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  - ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego,
  - docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych w zakresie pedagogiki opiekuńczej,
  - jest wrażliwy na problemy opiekuńczo – wychowawcze, gotowy do współpracy z otoczeniem i specjalistami w danej dziedzinie,
  - jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, wykazuje aktywność, angażuje się we współpracę profesjonalistami z danej dziedziny,
  -odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie się do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania na rzecz dzieci i młodzieży potrzebującej wparcia i pomocy oraz rodzin,
  - utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych,
  - jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny,
  - poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości nieprawidłowych działań społecznych i pedagogicznych,
  - potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole.
  PRAKTYKA
  Plan studiów obejmuje praktyki śródroczne w wymiarze 10 godz. i pedagogiczne ciągłe w wymiarze 120 godz. Przedmiot praktyki powinien odpowiadać charakterowi studiów na kierunku oraz być związany z realizowanym przez studenta kształceniem specjalnościowym.
  Miejsce realizacji praktyk: placówki opiekuńcze, opiekuńczo – wychowawcze, socjalne, edukacyjne i kulturalne oraz rodzinne formy opieki.
  Celem praktyki jest:
  a) poznanie zasad funkcjonowania różnych podmiotów i instytucji oraz poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach;
  b) poszerzenie wiedzy z zakresu studiowanego kierunku i specjalności;
  c) zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybraną specjalnością;
  d) rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce opiekuńczo – wychowawczej,
  e) przygotowanie do samodzielnej pracy i uzmysłowienie odpowiedzialności za powierzone zadania;
  f) kształtowanie umiejętności niezbędnych w realizacji pracy dyplomowej (m.in. analitycznych, organizacyjnych, pracy zespołowej);
  g) poznanie własnych możliwości na rynku pracy;
  h) nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy (aktywizacja studenta na rynku pracy);
  i) identyfikacja z zawodem.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Przedmioty kończą się zaliczeniem, zaliczeniem z oceną lub egzaminem. Student jest zobowiązany do zaliczenia praktyki, złożenia pracy magisterskiej i zdania egzaminu magisterskiego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent studiów pedagogika opiekuńcza może podjąć pracę w różnych instytucjach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych oraz placówkach sieci pomocy społecznej w charakterze opiekuna – wychowawcy. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV - Specjalnościowych
Podstawy prawne opieki
0
ZAL-O
Wykład
10
SUMA
0,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0