Pedagogika opiekuńcza - studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Pedagogika

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” stanowił konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z trzech wybranych przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” stanowił konkurs (ranking) średniej ocen z trzech przedmiotów przedstawionych poniżej : historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńcza trwające 3 lata(6 semestrów) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi nie mniej niż 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika opiekuńcza dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym w obszarze pedagogiki o charakterze interdyscyplinarnym. Wiedza obejmuje treści z zakresu opieki, pomocy i wsparcia dzieci, młodzieży i dorosłych. Absolwent posiada wiedzę z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, diagnozowania, terapii i metodyki pracy opiekuńczo – wychowawczej.
  Wykazuje umiejętności opieki nad różnymi kategoriami osób, a szczególnie dzieci i młodzieży. Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań opiekuńczo – wychowawczych. Posiada kompetencje poznawcze, metodyczne, badawcze (diagnostyczne) oraz praktyczne w zakresie form opieki, funkcji, zadań, planowania pracy opiekuńczej, zasad, metod i środków w pracy opiekuńczo – wychowawczej. Absolwent charakteryzuje się cechami osobowymi niezbędnymi do pracy opiekuńczo- wychowawczej. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne w zakresie opieki, pomocy i wsparcia.
  Do uzyskania kwalifikacji I stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia.
  1) W kategorii wiedza, student:
  a) zna elementarną terminologię używaną w pedagogice ogólnej i pedagogice opiekuńczej, ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk, różnych subdyscyplin pedagogiki
  b) ma uporządkowaną wiedzę na temat opieki i wychowania, jej filozoficznych, społeczno – kulturowych, historycznych i psychologicznych podstaw,
  c) zna wybrane koncepcje rozwoju człowieka aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym,
  d) ma podstawową wiedzę o środowiskach opiekuńczo – wychowawczych, o rodzajach więzi społecznych i diagnozowaniu w różnych strukturach społecznych i instytucjach,
  e) ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania się, ich prawidłowości i zakłóceń oraz działań z zakresu terapii i poradnictwa,
  f) zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty, systemy i teorie pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kierunkowe uwarunkowania,
  g) ma elementarną wiedzę w projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice opiekuńczej,
  h) ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach, celach, podstawach prawnych i organizacji różnych instytucji opiekuńczo-wychowawczych i pomocowych,
  i) ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności opiekuńczo- wychowawczej i pomocowej oraz wiedzę o metodyce prowadzenia działalności opiekuńczo – wychowawczej,
  j) ma elementarną wiedze na temat profesjonalizmu i odpowiedzialności w działalności opiekuńczo-wychowawczej,
  k) ma elementarną wiedzę o funkcjonowaniu instytucji opiekuńczo- wychowawczych,
  l) ma wiedzę o higienie i bezpieczeństwie pracy w instytucjach opiekuńczo – wychowawczych, edukacyjnych i pomocowych.
  2) W kategorii umiejętności, student:
  a) potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych w obszarze pedagogiki opiekuńczej,
  b) potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki opiekuńczej i powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania różnego rodzaju problemów, projektowania strategii działań pedagogicznych, generowania rozwiązań konkretnych problemów, prognozowania oraz ich przebiegu i skutków,
  c) potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną w celu analizowania, diagnozowania i prognozowania sytuacji opiekuńczo – wychowawczych,
  d) potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, rozwijać swoje profesjonalne umiejętności z zakresu opieki i pomagania, korzystać z różnych źródeł i nowoczesnych technologii,
  e) posiada elementarne umiejętności badawcze do prowadzenia, analizowania prostych badań pedagogicznych w obszarze pedagogiki,
  f) potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie oraz w zakresie komunikacji interpersonalnej na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych
  g) prezentuje własne pomysły, wątpliwości i sugestie w kontekście wybranych teorii i praktyki w obszarze pedagogiki opiekuńczej,
  h) potrafi oceniać przydatność typowych metod, procedur i praktyk do realizacji zadań w sferze pedagogiki,
  i) potrafi animować pracę nad rozwojem uczestników oraz pracować w zespole pełniąc różne role , przyjmując na siebie zadania oraz odpowiedzialność,
  j) potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w działalności pedagogicznej, dostrzega dylematy, przewiduje skutki oraz dokonuje analizy własnych działań,
  k) wykorzystuje podstawowe metody, techniki, formy i strategie z zakresu poradnictwa i terapii w projektowaniu i rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych.
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  a) ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie,
  b) docenia znaczenie nauk pedagogicznych i pokrewnych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych,
  c) ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym, wykazuje gotowość, aktywność w realizacji zadań profesjonalnych w pedagogice,
  d) dostrzega i formułuje problemy i dylematy moralne oraz etyczne związane z własną i cudzą pracą,
  e) odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania w obrębie pedagogiki,
  f) jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach realizują zadania wynikające z potrzeb procesu opiekuńczo- wychowawczego,
  g) jest świadomy potrzeb i istnienia etycznego wymiaru badań pedagogicznych .
  PRAKTYKI
  Student zrealizował praktykę w wymiarze 300 godzin.
  Celem praktyki było:
  - przygotowanie studenta do pracy w różnego typu placówkach opiekuńczo - wychowawczych, socjalnych, edukacyjnych oraz rodzinnych form opieki, zapoznanie się z działalnością zawodową, organizacyjną i środowiskową wybranej instytucji, poznanie specyfiki pracy pedagoga, konfrontacja zdobytej wiedzy teoretycznej i doświadczeń pedagogicznych, kształtowanie umiejętności zawodowych w warunkach naturalnych pracy placówki.

  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Przedmioty kończą się zaliczeniem, zaliczeniem z oceną lub egzaminem. Student jest zobowiązany do odbycia planowanych praktyk złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu pedagoga. Absolwent może podjąć pracę w instytucjach o charakterze opiekuńczym, opiekuńczo -wychowawczym, edukacyjnym, resocjalizacyjnym, kulturalnym, diagnostyczno –konsultacyjnym, placówkach związanych z ochroną i promocją zdrowia, palcówkach wsparcia dziennego, instytucjach socjalnych, rodzinnych formach opieki..

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Psychologia ogólna
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Socjologia
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
III - Kierunkowe
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Historia wychowania i myśli pedagogicznej
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Komunikacja interpersonalna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Sztuka wystąpień publicznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Teoretyczne podstawy wychowania
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Filozofia z etyką
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
III - Kierunkowe
Pedagogika społeczna
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Teoretyczne podstawy kształcenia
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Pedagogika opiekuńcza
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze i terapia
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Warsztaty plastyczne
2
ZAL-OCENA
Ćwiczenia
30
Wprowadzenie do wiedzy o rodzinie
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej
1
ZAL-OCENA
Wykład
15
VI - Praktyka
Praktyka pedagogiczna ciągła
5,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Praktyki
120
120
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Pojęcia i systemy pedagogiczne
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Psychologia rozwoju i osobowości
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Socjologia edukacji
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Diagnostyka pedagogiczna
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Gerontologia
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metodyka pracy z rodziną
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Podstawy edukacji seksualnej
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Prawo rodzinne i opiekuńcze
1
ZAL-O
Wykład
15
VI - Praktyka
Praktyka śródroczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Metody badań pedagogicznych
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 1
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Komunikacja interpersonalna w pracy opiekuńczej
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metodyka pracy z małą grupą
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Podstawy pedagogiki humanistycznej
1
ZAL-O
Wykład
15
Podstawy pracy socjalnej
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Warsztat pracy pedagoga
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Warsztaty teatralne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
VI - Praktyka
Praktyka pedagogiczna ciągła
5
ZAL-O
Ćwiczenia
120
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 2
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 1
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Podstawy edukacji międzykulturowej i regionalnej
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Podstawy mediacji i negocjacji
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Podstawy pedagogiki zdrowia
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Projekty w pedagogice opiekuńczej
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
VI - Praktyka
Praktyka śródroczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 3
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Animacja w pracy pedagoga
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Emisja głosu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Etyka w pracy pedagoga
1
ZAL-O
Wykład
15
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 2
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Pedagogika w massmediach
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Podstawy pracy terapeutycznej
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Podstawy socjoterapii
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Podstawy suicydologii
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Profilaktyka uzależnień
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Wykład monograficzny
1
ZAL-O
Wykład
15
SUMA
30,0