Historia wychowania i myśli pedagogicznej

History of Education and Pedagogical Thought

2019Z

Kod przedmiotu1916N1-HWIMPED
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającehistoria, język polski, geografia, literatura
Wymagania wstępnewiedza ze szkoły średniej
Opis ćwiczeńPodstawy europejskich tradycji edukacyjnych – modele wychowania oraz myśl pedagogiczna starożytnej Grecji i Rzymu; Szkolnictwo w wiekach średnich; Zachodnioeuropejska i polska myśl edukacyjna doby Odrodzenia, Reformacji, Kontrreformacji; Nowożytna myśl pedagogiczna w Europie w XVII i XVIIIw.; Szkolnictwo i pedagogika polskiego Oświecenia; Oświata i szkolnictwo na ziemiach polskich pod zaborami; Kierunki reform oświatowych w Polsce w XX i XXI w. /Kwerenda archiwalna/
Opis wykładówHistoria wychowania i myśli pedagogicznej jako nauka, jej przedmiot badań oraz miejsce w systemie nauk społecznych. Wychowanie u ludów pierwotnych; Narodziny instytucji szkolnej w cywilizacjach Starożytnego Wschodu (źródła europejskiej kultury); Kształtowanie się myśli pedagogicznej i oświaty w ustroju feudalnym- rozwój szkolnictwa kościelnego i powstanie uniwersytetów europejskich; Wpływ humanizmu i reformacji na rozwój myśli oraz praktyki pedagogicznej; Idee oświatowe epoki Oświecenia oraz dorobek Komisji Edukacji Narodowej; Polska myśl pedagogiczna i oświata w okresie zaborów, Prądy i kierunki w pedagogice przełomu XIX i XX w. - koncepcja Nowego Wychowania; Ideologia wychowawcza i szkolnictwo w Polsce międzywojennej; Szkolnictwo polskie podczas II wojny światowej; Kierunki przemian w szkolnictwie i wychowaniu w Polsce po II wojnie światowej; Polityka oświatowa i szkolnictwo w państwach Unii Europejskiej.
Cel kształceniaKształtowanie kultury pedagogicznej poprzez poznanie dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. Rozumienie ewolucji procesów edukacyjnych oraz kształtowania się pedagogiki jako nauki. Inicjowanie refleksji historycznej jako podstawy oceny współczesnych trendów pedagogicznych - w teorii i praktyce.
Literatura podstawowa1) Wołoszyn S. , Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. 1,2,3, wyd. Strzelec, 1995 2) Gąsiorowski A., Historia wychowania. Słownik biograficzny, wyd. WSP, 2002 3) Kot S., Historia wychowania, t. 1,2, Żak, 2010 4) Kurdybacha Ł. (red.), Historia wychowania, t. 1,2, PWN, 1967 5) Draus J, Terlecki R., Historia wychowania. Wiek XIX i XX,, t. 2, Kraków, 2009 6) Litak S., Historia wychowania. Do Wielkiej Rewolucji Francuskiej,, t. 1, WAM, 2010
Literatura uzupełniająca1) Szybiak I., Bartnicka K.,, Zarys historii wychowania, Żak, 2001 2) Wroczyński R., Dzieje oświaty polskiej do roku 1795, Dzieje oświaty polskiej 1795-1945,, t. 1, 2, Żak, 1996
Uwagi.