Praktyka śródroczna

Middle–year practice

2019L

Kod przedmiotu1916N1-PRSR
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) brak, Akty prawne będące podstawą działania instytucji/placówki/organizacji pozarządowej. Dokumentacja dotycząca działalności edukacyjnej instytucji/placówki/organizacji udostępniana na miejscu., brak, brak
Literatura uzupełniająca
Uwagi