Praktyka śródroczna

Middle–year practice

2020L

Kod przedmiotu1916N1-PRSR2
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, ŻAK, 2003 2) F. Bereźnicki, Podstawy dydaktyki, Impuls, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi