Pedagogika szkolna z animacją kulturalną - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Pedagogika

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” stanowił konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z trzech wybranych przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” stanowił konkurs (ranking) średniej ocen z trzech przedmiotów przedstawionych poniżej : historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na specjalności: Pedagogika szkolna z animacją kulturalną trwają 3 lata (6 semestrów) i mają profil ogólnoakademicki. Specjalność mieści się w obszarze kształcenia nauk społecznych i humanistycznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent studiów pierwszego stopnia specjalności: Pedagogika szkolna z animacją kulturalną dysponuje interdyscyplinarną wiedzą z zakresu pedagogiki, filozofii, socjologii oraz psychologii, która pozwala mu na zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej z dziećmi i młodzieżą. Podstawę kształcenia specjalistycznego w zakresie pedagogiki szkolnej stanowi wiedza odnosząca się do praktyki edukacyjnej, która daje podstawę do rozumienia i interpretacji funkcjonowania instytucji szkoły, zachodzących w jej obrębie procesów oraz złożoności i zmienności relacji wychowawczych. Absolwent otrzymuje gruntowne przygotowanie merytoryczne i metodyczne posługiwania się warsztatem diagnostycznym, pozwalającym na określenie indywidualnych potrzeb uczniów oraz rozpoznanie specyficznych problemów wychowawczych placówki. Potrafi samodzielnie przygotować i przeprowadzić projekty edukacyjne (profilaktyczne, wychowawcze, animacyjne). Absolwent posiada także pogłębioną wiedzę w zakresie kultury (również regionalnej) historii sztuki, edukacji międzykulturowej, a także kompetencje do prowadzenia pracy animacyjnej w środowisku szkolnym i lokalnym. Potrafi podejmować działania twórcze na rzecz własnego rozwoju i rozwoju wychowanka (grup wychowanków) wyrażających się innowacyjnością, oryginalnością działań, elastycznością oraz tendencją do samokształcenia
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystki poniższe efekty kształcenia. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent:
  W zakresie wiedzy:
  a. zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła i zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
  b. ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
  c. ma podstawową wiedzę dotyczącą problemów edukacyjnych we współczesnej szkole oraz w zakresie poszczególnych dziedzin kultury i sztuki
  d. zna wybrane koncepcje człowieka stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej
  e. ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym
  f. ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych podmiotów działalności pedagogicznej
  g. ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach
  h. ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego wykorzystywaną w działalności pedagogicznej i pracy animacyjnej w środowisku szkolnym i lokalnym
  i. zna podstawowe teorie dotyczące procesów wychowania, uczenia się i nauczania, w tym diagnozowania, projektowania i ewaluowania działań edukacyjnych,
  j. ma podstawową , uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, w których rozwija się człowiek
  k. zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania
  l. ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań naukowych w pedagogice w zakresie właściwym dla studiowanej specjalności
  m. ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat pedagogiki szkolnej i pedagogiki kultury (również regionalnej) historii sztuki, edukacji międzykulturowej
  n. ma podstawową wiedzę z zakresu projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych i ewaluacyjnych w praktyce pedagogicznej dla różnych etapów edukacyjnych, uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne człowieka
  o. ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności edukacyjnej i animacyjnej
  p. ma elementarną wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej w sferze kultury
  q. ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych i kulturalnych
  r. ma elementarną wiedzę dotyczącą projektowania ścieżki własnego rozwoju
  s. ma podstawową wiedzę na temat norm i zasad etycznych w pracy pedagoga i animatora kultury
  W kategorii umiejętności
  a. potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych w kontekście diagnozowania problemów edukacyjnych
  b. potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną w celu projektowania działań o charakterze edukacyjnym i animacyjnym
  c. posługuje się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z zakresie pedagogiki, nauk o kulturze w celu diagnozowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej i animacji środowiska edukacyjnego i lokalnego
  d. potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i technologii
  e. posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych, potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować ich wyniki
  f. potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych i z zakresu kultury (także regionalnej)
  g. posiada umiejętności komunikacyjne i budowania współpracy niezbędne w pracy pedagoga szkolnego i animatora
  h. posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań
  i. posiada umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości, sugestii popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych
  j. potrafi wzbudzać i pielęgnować ekspresję artystyczną dzieci, młodzieży i dorosłych
  k. potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności pedagogicznej i animacyjnej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki działań pedagogicznych
  l. potrafi pracować w zespole pełniąc w nim różne role, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności edukacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań pedagoga szkolnego i animatora kultury
  m. potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji przyszłym działaniu
  W kategorii kompetencje społeczne:
  a. ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności,wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
  b. docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań pedagoga szkolnego i animatora kultury w środowisku edukacyjnym i lokalnym
  c. ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym wynikających z roli pedagoga i animatora kultury
  d. ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, jest refleksyjny i krytyczny wobec własnych działań zawodowych
  e. analizuje własne działania wychowawcze i animacyjne z wykorzystaniem zasad i norm etycznych
  f. jest świadomy istnienia etycznego wymiaru badań naukowych
  g. jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i animacyjne w szkole i środowisku lokalnym
  h. odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne
  i. jest gotowy do podejmowania działań na rzecz samozatrudnienia w kulturze
  PRAKTYKA
  Student zrealizował praktykę w wymiarze 300 godzin w dwóch typach instytucji/placówek, uwzględniających specyfikę studiowanej specjalności tj. w placówce oświatowej i w instytucji/placówce kultury lub organizacji/przedsiębiorstwie, prowadzącym działalność społeczno-kulturalną (np. fundacje, stowarzyszenia, ośrodki wypoczynku i rekreacji – w tym kolonie letnie dla dzieci i młodzieży). Celem praktyki było: zapoznanie studenta ze specyfiką działalności zawodowej pedagoga szkolnego i animatora kultury oraz organizacją i działalnością wybranych placówek/instytucji, a także budowanie warsztatu zawodowego i przygotowanie do wykonywania zawodu zgodnie ze studiowaną specjalnością.

  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwenci specjalności pedagogika szkolna z animacją kulturalną są przygotowani do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego w placówkach oświatowych, specjalisty (ds. wychowawczych) w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, w różnego typu placówkach kulturalno - oświatowych (domy kultury, biblioteki, kulturalne, inicjatywy pozarządowe) na stanowisku specjalisty w zakresie animacji kulturalnej.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0