Kompetencje profesjonalne pedagoga szkolnego

2021L

Kod przedmiotu16S1O-KPPS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceTeoretyczne podstawy wychowania, Podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej, Warsztaty umiejętności wychowawczych
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWspółczesna polska szkoła jako środowisko społeczne i wychowawcze. Elementy kultury szkoły a rozwiązywanie problemów. Aktorzy na szkolnej scenie - pedagog w społeczności szkolnej. Zakres działań pedagoga szkolnego (w tym diagnozowanie, budowanie współpracy w szkole, współdziałanie z rodzicami i środowiskiem lokalnym)oraz organizacja pracy wychowawczej. Sytuacje nietypowe i trudności w pracy pedagoga szkolnego.Etyka w pracy pedagoga szkolnego.,ĆWICZENIA:Pedagog szkolny w świetle prawa oświatowego, awans zawodowy. Poznawanie uczniów – narzędzia oraz dokumentacja pracy pedagoga szkolnego. Zadania pedagoga szkolnego (w tym diagnozowanie, budowanie współpracy w szkole, współdziałanie z rodzicami i środowiskiem lokalnym). Typowe problemy wychowawcze w pracy pedagoga szkolnego i ich rozwiązywanie - wychowanie i profilaktyka w szkole. Instytucje wspierające pracę pedagoga szkolnego. Samodoskonalenie zawodowe.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z charakterystyką zawodu pedagoga szkolnego (w tym uregulowaniami zawartymi zawartymi w prawie oświatowym).Studenci poznają podstawowe zadania pedagoga szkolnego: ogólnowychowawcze, profilaktyczne, korekcyjno-wyrównawcze, związane z indywidualną opieką pedagogiczno-psychologiczną i pomocą materialną. Zostaną wprowadzeni w tryb organizacji pracy, tworzenia dokumentacji, a także podejmowania współpracy z instytucjami i grupami społecznymi.
Literatura podstawowa1) Sałasiński M., Badziukiewicz B., "Vademecum pedagoga szkolnego" , wyd. Warszawa, 2003 2) Piekarska A.(red.), "Poradnik pedagoga szkolnego. Szkoła podstawowa", wyd. Warszawa, 2010 3) Gajewska G., Doliński A., Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga", wyd. Zielona Góra, 2002 4) Śliwerski B., "Myśleć jak pedagog", wyd. Kraków , 2010 5) Tuohy D., "Dusza szkoły", wyd. Warszawa, 2002 6) Speck O., "Być nauczycielem. Trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno-kulturowych", wyd. Gdańsk, 2005 7) Janowski A., "Uczeń w teatrze życia szkolnego", wyd. Warszawa, 1995
Literatura uzupełniająca1) Akty prawne, "Karta Nauczyciela", 1992r., tom 2) Akty prawne , "Ustawa o systemie oświaty", 1991r., tom 3) Rokicka B. (red.), , wyd. wyd. Warszawa, Poradnik pedagoga szkolnego. Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne", 2010r., tom 4) Janowski A., , wyd. wyd. Warszawa, "Poznawanie uczniów", 2002r., tom 5) Elsner D., , wyd. wyd. Chorzów, "Szkoła jako organizacja ucząca się", 2003r., tom
Uwagibrak