Metodyka animacji społeczno-kulturalnej 1

2022Z

Kod przedmiotu16S1O-MAS1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńInterdyscyplinarne podłoże metodyki animacji społecznej. Fazy i etapy animacji. Metody, techniki i narzędzia w animacji społeczno-kulturalnej. Wybrane metody i techniki pracy z jednostką i grupą. Budowanie grupy i metody radzenia sobie z konfliktem grupowym. Metody i techniki wyzwalania potencjałów i sił społecznych w środowisku życia człowieka. Animacja w kontekście spędzania czasu wolnego – trudności i rozwiązania. Metody i techniki wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy animacyjnej. Media w pracy animatora. Warsztat pracy animatora.
Opis wykładów-
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Kopczyńska, Animacja społeczno-kulturalna - podstawowe pojęcia i zagadnienia, CAK, 1993 2) J. Kargul, Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej, Adam Marszałek, 1997 3) (red.) W. Theiss, B. Skrzypczak, Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym, CWAL, 2006 4) J. Kargul , Upowszechnianie-animacja-komercjalizacja kultury, PWN, 2012 5) B. Jedlewska , Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, -, 2003 6) (red.) D. Kubinowski, U. Lewartowicz, Animacja kultury – współczesne dyskursy teorii i praktyki, -, 2013 7) (red.) E. Kędzior-Niczyporuk, Pedagogika zabawy w edukacji kulturalnej, KLANZA, 2006 8) D. Kubinowski, U. Lewartowicz, Animacja kultury w perspektywie pedagogicznej, Impuls, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi