Organizacja przedsięwzięć społeczno-kulturalnych

2022L

Kod przedmiotu16S1O-OPS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Godlewski G., Kurz I., Mencwel A., Wójtowski M., Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, Warszawa: Instytut Kultury Polskiej UW, 2002 2) Durlik M., Dziarmakowska K., Miniporadnik ewaluacji dla realizatorów projektów edukacji kulturalnej, Warszawa: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, 2014 3) Nowak P.F., Organizacja imprez. Kreowanie zdrowego stylu życia, Warszawa: Difin, 2018 4) Parszowski S., Kruczyński A., Imprezy masowe: organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki, Warszawa: Difin, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi